Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č. 2 ze dne 21. června 2013

Zápis č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 21. června 2013

od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Sika Pavel

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Sika Pavel a Polák Jaroslav.

 2. Kontrola usnesení č. 1 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

 3. Neinvestiční příspěvek na školství 11 054,-Kč - Koloveč. – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 4. Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4/2013 – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 5. Závěrečný účet za rok 2012 – schváleno bez výhrad. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce Němčice za rok 2012. Výsledek hospodaření obce Němčice za rok 2012 je na účtu 431 a bude převeden na účet 432. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 6. Pronájem areálu koupaliště na sezonu 2013 – nájemní smlouva ve výši 1,- Kč na dobu pronájmu, paní Svatavě Burešové, bytem Vrchlického 124, 344 01   Domažlice - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 7. Finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 1 568,- Kč - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 8. Zastupitelstvo odsouhlasilo opravu vodojemu. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 9. Informace o práci OÚ
 • starosta informoval přítomné o výsledku výběrového řízení na opravu komunikací v obci – dojednání na místě
 • starosta informoval přítomné o získání povolení k provozování vodovodu v Němčicích
 • informace občanům o stavu v odpadovém hospodářství Lazce s výhledem až do roku 2025

    10.    Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

    11.    Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


Jan Hvizd, starosta                                                                                                                                                                            Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:               Sika Pavel

                                                         

                                                                 Polák Jaroslav 

 Přílohy: Program veřejného zasedání

                  Listina přítomných

                  Kopie příspěvku na školství Koloveč

                  Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2013

                  Kopie závěrečného účtu za rok 2012
               

                  

V Němčicích dne 24. června 2013

 

Zapsal: Pavel Vejvančický
Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 24. června 2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy