Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 21. června 2013.

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

21. června 2013 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Program:

 

 1.  Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
 2.  Kontrola usnesení.
 3.  Neinvestiční příspěvek na školství – Koloveč – schválení.
 4.  Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 / 2013 – schválení
 5.  Závěrečný účet za rok 2012, výsledek hospodaření za rok 2012, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 21. 3. 2013 – schválení.
 6.  Pronájem areálu koupaliště v Němčicích – schválení.
 7.  Finanční příspěvek na hospodaření v lesích – schválení. 
 8.  Oprava vodojemu – schválení.
 9.  Informace o práci OÚ.
 10.  Usnesení – návrh a schválení.
 11.  Závěr.

 

 

 

 

V Němčicích 10.06.2013                                        Jan Hvizd, starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 10.06.2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: