Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 1 ze dne 29. března 2019

Zápis č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 29. března 2019

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel, Bořík Lubomír, Císařovský Radek

Omluveni: nikdo

Projednání:  

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk

2.       Kontrola usnesení č. 4 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.       Rozpočtové opatření č. 1 a 2 – berou na vědomí.

6.       Rozpočtové opatření č. 3 – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7.       Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko  - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

8.       Dotace na dopravní obslužnost (6 028,-Kč) – schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

9.       Informace o práci OÚ.

·         Starosta informoval občany o nadcházejícím Rallye Šumava, které se pojede přes obec Němčice dne 26. dubna 2019

·         Starosta informoval občany o dotacích na veřejné osvětlení, rozhlasu a rychlostní ukazatele.

·         Starosta informoval občany o narušení ochranného pásma plynového potrubí a jeho odstranění.

·         Správce lesa informoval občany o obecních lesích po kůrovcové kalamitě.

·         Zastupitelstvo navrhlo změnu územního plánu v letošním roce.

10.   Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

11.   Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných

               rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3

               rozpočtové opatření DSO Kdyňsko

               záměr pronájmu areálu koupaliště

               záměr pronájmu obchodu

              

 

 

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

 

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 29. března 2019

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích.

  2. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích.

  3. Rozpočtové opatření č. 3.

  4. Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko.

  5. Dotaci na dopravní obslužnost (6 028,-Kč).


Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtové opatření č. 1 a 2.

     

Jan Hvizd, starosta                                                                                     Pavel Vejvančický, místostarosta

 


Ověřovatelé zápisu a usnesení:

               Bořík Lubomír                                                                                                            Bosák Zdeněk

            člen zastupitelstva                                                                                                   člen zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

V Němčicích dne 1. dubna 2019

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 1. dubna 2019
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy