Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 4 ze dne 20. prosince 2018

Zápis č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne     20. prosince 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Císařovský Radek, Sika Pavel

Omluveni: nikdo

Projednání:

  1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Vejvančický Pavel, Bořík Lubomír.

  2. Kontrola usnesení č. 3 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

  3. Návrh rozpočtu na rok 2019, rozpočtové opatření č. 8, 9, a 10, rozpočtový výhled 2019 – 2021 - schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 2 031 000,-Kč, celkové výdaje ve výši 2 031 000,-Kč. Rozpis rozpočtu provede neprodleně účetní obce. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

    4. Účelové sdružení Lazce – návrh rozpočtu na rok 2019 – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

    5. Projednání žádosti o prodeji pozemku p.č. 1312/6 – neschváleno. Při projednávání ceny pozemku žadatel žádost zrušil.

    6. Pověření starosty p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2019 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

    7. Plán inventur – předseda inventarizační komise Pavel Vejvančický, členové Radek Císařovský a Blanka Zaujecová. Předseda likvidační komise Pavel Sika, člen Václav Osvald. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

    8. Informace o práci OÚ.

                        a) Starosta informoval občany o rekonstrukci obecního vodovodu v roce 2018.

                        b) Starosta informoval občany o nutnosti zkanalizování části obce Na Drahách.

                        c) Starosta informoval občany o budoucím nahrazení stávajícího veřejného osvětlení za LED diodové lampy.

    9. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

   10.  Závěr – starosta pan Jan Hvizd poděkoval přítomným za účast, pozval všechny na novoroční pochod na Úlíkov a popřál vše nejlepší do Nového roku.

Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných
               rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10
               návrh rozpočtu na rok 2019 – účelové sdružení Lazce
               návrh rozpočtu výdajů a příjmů na rok 2019
               rozpočtový výhled na období 2019 – 2021
               plán inventur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 20. prosince 2018

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Návrh rozpočtu na rok 2019, rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10, rozpočtový výhled 2019 – 2021.
  2. Návrh rozpočtu účelového sdružení Lazce na rok 2019.
  3. Pověření starosty p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2018 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení.
  4. Plán inventur.

 

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

  1. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 1312/6.

 

 

   Jan Hvizd                                                                                                                  Pavel Vejvančický                       

   starosta                                                                                                                        místostarosta


Ověřovatelé zápisu a usnesení:
               

              Vejvančický Pavel                                                                                      Bořík Lubomír

            člen zastupitelstva                                                                                     člen zastupitelstva

  

 

 

V Němčicích dne 27. prosince 2018

 

 

 Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

 

 Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 27. prosince  2018
 Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy