Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 3 ze dne 27. září 2018

Zápis č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 27. září 2018

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav

Omluveni:  Osvald Václav, Sika Pavel

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva:  Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk.

2.       Kontrola usnesení č. 2 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 6 a 7. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Obecně závazná vyhláška obce č. 1Př/2018, kterou se vydává Požární řád obce. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.       Přijetí dotace od PSOV Plzeňského kraje za rok 2018 – akce: výměna vodovodního potrubí etapa III, v částce 270 000,-Kč. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6.       Informace o práci OÚ.

·         Přijetí žádosti o koupi pozemku 1312/6 od pana Zdeňka Bosáka.

·         Starosta informoval občany ukončení sezóny na koupališti.

·         Starosta informoval občany o opravě veřejného osvětlení.

7.       Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

8.       Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných

                             rozpočtové opatření č. 6 a 7

                             vzor veřejně závazné vyhlášky obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický


Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 27. září 2018

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Rozpočtová opatření č. 6 a 7.

  2. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1Př/2018, kterou se vydává Požární řád obce.

  3. Přijetí dotace od PSOV Plzeňského kraje za rok 2018 – akce: výměna vodovodního potrubí etapa III, v částce 270 000,-Kč

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                     Pavel Vejvančický, místostarostaOvěřovatelé zápisu a usnesení:
                 Bosák Zdeněk                                                                                          Bořík Lubomír

 

             člen zastupitelstva                                                                                   člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 1. října 2018

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 1. října 2018
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy