Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 2 ze dne 22. června 2018

Zápis č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 22. června 2018

od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Přítomni: Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Bořík Lubomír
Omluveni:
nikdo

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk.

2.       Kontrola usnesení č. 1 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5. – schváleno.  Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Němčice za rok 2017, jehož součástí je ,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice“ a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Skutečné příjmy za rok 2017 činily 2 744 820,08,- Kč, skutečné výdaje za rok 2017 činily 3 191 003,61,- Kč. - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.       Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Němčice za rok 2017. Výsledek hospodaření obce Němčice je evidován na účtu 431 ve výši – 450 602,85,- Kč a bude převeden na účet 432 - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6.       Informace o práci OÚ.

·         Starosta informoval občany o pokračování rekonstrukce obecního vodovodu 3. etapa.

·         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2017.

·         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2017.

·         Starosta informoval občany o probíhající revizi z katastrálního úřadu.

7.       Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

8.       Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

               Přílohy: program veřejného zasedání
                             listina přítomných

                             zpráva o hospodaření v roce 2017

                             protokol o schválení účetní závěrky

                             zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice

                             závěrečný účet za rok 2017 obce Němčice

                             rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5

                             závěrečný účet za rok 2017 DSO Lazce

                             závěrečný účet za rok 2017 DSO Kdyňsko

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

 

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 22. června 2018

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5.

  2. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 21.3.2018.

  1. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2017.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2017.

  2. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2017.


Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:           

       Lubomír Bořík                                                                                              Zdeněk Bosák

    člen zastupitelstva                                                                                     člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 25. června 2018

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 25. června 2018
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy