Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 1 ze dne 23. března 2018

Zápis č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 23. března 2018

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel

Omluveni: Bořík Lubomír

Projednání:  

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Polák Jaroslav, Sika Pavel

2.       Kontrola usnesení č. 4 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.       Rozpočtové opatření č. 1 a 2 - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6.       Dotace na dopravní obslužnost (5 764,-Kč) – schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7.       Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, na pozemku p.č. 188/1 a p.č. 1785 v k.ú. Němčice u Kdyně (OMEXOM GA Energo s.r.o.) - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

8.       Zajištění služeb GDPR od DSO Kdyňsko - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

9.       Informace o práci OÚ.

·         Starosta informoval občany o provedeném auditu.

·         Starosta informoval občany o pokračování výměny vodovodního potrubí, III. etapa – vybrána firma AQUA Šumava.

·         Starosta informoval občany o revizi katastru nemovitostí, která se bude během roku 2018 v obci Němčice, Úlíkov a Nový Herštýn, provádět.

·         Zastupitelstvo informovalo občany o připravované brigádě SDH 8. dubna 2018  - úklid v obecním lese.

·         Zastupitelstvo se domluvilo na sázení stromů v dubnu Na drahách.

10.   Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

11.   Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných

               rozpočtové opatření č. 1 a 2

               záměr pronájmu areálu koupaliště

               záměr pronájmu obchodu

              

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

 

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 23. března 2018

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích.

  2. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích.

  3. Rozpočtové opatření č. 1 a 2.

  4. Dotaci na dopravní obslužnost (5 764,-Kč).

  5. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, na pozemku p.č. 188/1 a p.č. 1785 v k.ú. Němčice u Kdyně (OMEXOM GA Energo s.r.o.).

  6. Zajištění služeb GDPR od DSO Kdyňsko.Jan Hvizd, starosta                                                                                     Pavel Vejvančický, místostarosta

 


Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

         

               Polák Jaroslav                                                                                                            Sika Pavel

            člen zastupitelstva                                                                                                   člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 26. března 2018

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 26. března 2018
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy