Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 4 ze dne 29. prosince 2017

Zápis č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne     29. prosince 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav, Sika Pavel

Omluveni: nikdo

Projednání:

  1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Bosák Zdeněk, Osvald Václav.
  2. Kontrola usnesení č. 3 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.
  3. Návrh rozpočtu na rok 2018, rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11, rozpočtový výhled 2018 – 2020 - schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 2 185 850,-Kč, celkové výdaje ve výši 2 371 500,-Kč. Schodek se bude hradit z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpis rozpočtu provede neprodleně účetní obce. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  4. Účelové sdružení Lazce – návrh rozpočtu na rok 2018 – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  5. Obnovení obecní přístupové cesty p.č. 1640 – neschváleno. Hlasování: 0 přítomných pro, 6 proti, 1 (Bořík L.) se zdržel.
  6. Změnou výše odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. se zvyšuje odměna starosty na 10 950,- Kč hrubého, odměna místostarosty zůstává stejná 6 400,- Kč hrubého – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  7. Pověření starosty p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2018 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  8. Plán inventur – předseda inventarizační komise Pavel Vejvančický, členové Lubomír Bořík a Blanka Zaujecová. Předseda likvidační komise Pavel Sika, člen Jaroslav Polák. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 
  9. Informace o práci OÚ.
 • Starosta informoval občany o průběhu rekonstrukce obecního vodovodu a o plánování veřejné kanalizace.
 • Bosák Zdeněk navrhl osázení stromků na obecních pozemcích na Drahách.
 • Starosta informoval občany o budoucím nahrazení stávajícího veřejného osvětlení za LED diodové lampy.

             10.   Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.                           
             11.   Závěr – starosta pan Jan Hvizd poděkoval přítomným za účast, pozval všechny na novoroční pochod na Úlíkov a popřál vše nejlepší do Nového roku.

Přílohy: program veřejného zasedání
            listina přítomných
            rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11
            návrh rozpočtu na rok 2018 – účelové sdružení Lazce
            návrh rozpočtu výdajů a příjmů na rok 2018
            rozpočtový výhled na období 2018 – 2020
            plán inventur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 29. prosince 2017

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 1. Návrh rozpočtu na rok 2018, rozpočtová opatření č. 8, 9, 10 a11, rozpočtový výhled 2018 – 2020.

 2. Návrh rozpočtu účelového sdružení Lazce na rok 2018.

 3. Změnu výše odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 4. Pověření starosty p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2018 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení.

 5. Plán inventur.

 

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

 1. Obnovení obecní přístupové cesty p.č. 1640.

 

 

                 Jan Hvizd                                                                                                                  Pavel Vejvančický                          starosta                                                                                                                        místostarosta


Ověřovatelé zápisu a usnesení:
               

               Bosák Zdeněk                                                                                             Osvald Václav

            člen zastupitelstva                                                                                     člen zastupitelstva

  

 

 

V Němčicích dne 2. ledna 2018

 Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

 

 Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 2. ledna 2018
 Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy