Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 3 ze dne 29. září 2017

Zápis č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 29. září 2017

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav, Osvald Václav, Sika Pavel

Omluveni: nikdo

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva:  Bořík Lubomír, Polák Jaroslav.

2.       Kontrola usnesení č. 2 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Odkup sloupu VNN na pozemku p. č. 188/14. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.       Informace o práci OÚ.

  •         Starosta informoval občany o opravě místní komunikace Na drahách.
  •         Starosta informoval občany o nové smlouvě na třetí etapu rekonstrukce vodovodu.
  •         Starosta informoval občany o oslavě zrestaurování sv. Jana Nepomuckého konanou dne 30. 9. 2017 od 10:00 hodin na návsi.

6.       Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7.       Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných

                rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický


Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 29. září 2017

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7.

  2. Odkup sloupu VNN na pozemku p. č. 188/14 od společnosti ČEZ

     

     

Jan Hvizd, starosta                                                                                     Pavel Vejvančický, místostarostaOvěřovatelé zápisu a usnesení:
                 Polák Jaroslav                                                                                         Bořík Lubomír

 

             člen zastupitelstva                                                                                   člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 2. října 2017

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 2. října 2017
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy