Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 2 ze dne 30. června 2017

Zápis č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 30. června 2017

od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Přítomni : Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav, Sika Pavel

Omluveni: Bořík Lubomír

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Osvald Václav, Sika Pavel.

2.       Kontrola usnesení č. 1 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4. – schváleno.  Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Němčice za rok 2016, jehož součástí je ,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice“ a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Skutečné příjmy za rok 2016 činily 2 710 673,48,- Kč, skutečné výdaje za rok 2016 činily 3 173 667,94,- Kč. - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.       Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Němčice za rok 2016. Výsledek hospodaření obce Němčice je evidován na účtu 431 ve výši - 1 344 568,46,- Kč a bude převeden na účet 432 - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6.       Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o pronájmu kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2017 s paní Marií Kacerovskou  - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7.       Obecně závazná vyhláška obce Němčice č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy mezi městysem Koloveč a obcí Němčice. -schváleno.  Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

8.       Prodej pozemků p.č. 1489/37 a p.č. 1525/7. – neschváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

9.       Informace o práci OÚ.

 • ·         Zastupitelstvo obce se dohodlo o nenavyšování nákladů na sečení obce. Rozsah sečených ploch zůstává stejný jako v předešlých letech.
 • ·         Starosta informoval občany o pokračování rekonstrukce obecního vodovodu.
 • ·         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2016.
 • ·         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2016.
 • ·         Starosta informoval občany o nutnosti vybudování veřejné kanalizace v blízké budoucnosti z důvodu zpřísňující se legislativy.

10.   Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

11.   Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

               Přílohy: program veřejného zasedání
                             listina přítomných

                             obecně závazná vyhláška č. 1/2017

                             zpráva o hospodaření v roce 2016

                             protokol o schválení účetní závěrky

                             zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice

                             závěrečný účet za rok 2016 obce Němčice

                             rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4

                             závěrečný účet za rok 2016 DSO Lazce

                             závěrečný účet za rok 2016 DSO Kdyňsko

 

 

 

 

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický


Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 30. června 2017

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 1. Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4.

 2. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 23.3.2017.

 1. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2016.
 2. Smlouvu o pronájmu kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2017.
 3. Obecně závaznou vyhlášku obce Němčice č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy mezi městysem Koloveč a obcí Němčice.

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

  1. Prodej pozemků p.č. 1489/37 a p.č. 1525/7.

   Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:
           1.  Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2016.

           2.   Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2016.


   Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta


   Ověřovatelé zápisu a usnesení:           

          Václav Osvald                                                                                              Pavel Sika

       člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva 

  2.  

   V Němčicích dne 3. července 2017

   Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 3. července 2017
   Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy