Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 1 ze dne 31. března 2017

Zápis č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 31. března 2017

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel

Omluveni: Vejvančický Pavel

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Bosák Zdeněk a Bořík Lubomír.

2.       Kontrola usnesení č. 4 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Rozpočtové opatření č. 1 – zastupitelé berou na vědomí.

5.       Dotace na dopravní obslužnost (5 280,-Kč) – schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6.       Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní a mateřské školy Koloveč - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7.       Záměr prodeje pozemku p. č. 1489/37 o výměře 8 m² - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

8.       Záměr prodeje části pozemku p. č. 1525/7 o výměře 84 m² - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

9.       Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby na pozemku p. č. 1525/7 (ESMOS) - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

10.   Zvýšení poplatku za odběr palivového dřeva z obecních lesů na 100,- Kč/m³ pro občana trvale žijícího v Němčicích a 150,- Kč/m³ ostatní  - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

11.   Informace o práci OÚ.

 • ·         Starosta informoval občany o provedeném auditu.
 • ·         Starosta informoval občany o pokračování výměny vodovodního potrubí.
 • ·         Zastupitelstvo informovalo občany o připravované brigádě SDH začátkem dubna 2017  - sázení stromků v obecním lese a úklid kolem komunikací v katastrálním území Němčice.

12.   Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

13.   Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných

               rozpočtové opatření č. 1

               záměr pronájmu areálu koupaliště

               záměr prodeje pozemku p. č. 1489/37

               záměr prodeje části pozemku p. č. 1525/7

 

Zápis a usnesení zapsal: Jan Hvizd


 

 

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 31. března 2017

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 1. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích.

 2. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní a mateřské školy Koloveč.

 3. Dotaci na dopravní obslužnost (5 280,-Kč).

 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 1489/37.

 5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1525/7.

 6. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby na pozemku p. č. 1525/7 (ESMOS).

 7. Zvýšení poplatku za odběr palivového dřeva z obecních lesů na 100,- Kč/m³ pro občana trvale žijícího v Němčicích a 150,- Kč/m³ ostatní.

 

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření č. 1.Jan Hvizd, starosta                                                                                     Pavel Vejvančický, místostarosta

 


Ověřovatelé zápisu a usnesení:
         

              Bosák Zdeněk                                                                                                              Bořík Lubomír

            člen zastupitelstva                                                                                                   člen zastupitelstva

 

V Němčicích dne 3. dubna 2017

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 3. dubna 2017
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy