Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č.4 ze dne 30. prosince 2016

Zápis č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne     30. prosince 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav, Sika Pavel

Omluveni: nikdo

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Polák Jaroslav, Osvald Václav.

2.       Kontrola usnesení č. 3 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Návrh rozpočtu, rozpočtové opatření č.7, 8 a 9, rozpočtový výhled 2017 – 2019 - schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 1 890 000,-Kč, celkové výdaje ve výši 2 391 000,-Kč. Schodek se bude hradit z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpis rozpočtu provede neprodleně účetní obce. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

4.       Účelové sdružení Lazce – návrh rozpočtu na rok 2017 – schváleno. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.       Pověření starosty p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2017 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6.       Plán inventur – předseda inventarizační komise Pavel Vejvančický, členové Lubomír Bořík a Blanka Zaujecová. Předseda likvidační komise Pavel Sika, člen Jaroslav Polák. Hlasování: 7 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

7.       Informace o práci OÚ.

  • Starosta informoval občany o průběhu rekonstrukce obecního vodovodu.

  • Starosta informoval občany o změně posypu silnice na Výpřahy.

  • Starosta informoval občany o povinné revizi kotlů a komínů.

  • Starosta informoval občany o končící platnosti povolení na vypouštění odpadních vod a nutnosti připravit projekty na čistírny odpadních vod.

 

8.       Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

9.   Závěr – starosta pan Jan Hvizd poděkoval přítomným za účast, pozval všechny na  novoroční pochod na Úlíkov a popřál vše nejlepší do Nového roku.

Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných
               rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9

               návrh rozpočtu výdajů a příjmů na rok 2017

               rozpočtový výhled na období 2017 - 2019

               plán inventur

 

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 30. prosince 2016

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtová opatření č.7, 8 a 9, rozpočtový výhled 2017 – 2019.
  2. Návrh rozpočtu účelového sdružení Lazce na rok 2017.
  3. Pověření starosty p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2017 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení.
  4. Plán inventur.


Jan Hvizd                                                                                                                  Pavel Vejvančický        starosta                                                                                                                       místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
                 Polák Jaroslav                                                                                           Osvald Václav

            člen zastupitelstva                                                                                     člen zastupitelstva

  

 

V Němčicích dne 30. prosince 2016

 Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

 Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. prosince 2016
 Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy