Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 3 ze dne 21. září 2016

Zápis č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 21. září 2016

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav

Omluveni: Osvald Václav, Sika Pavel

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva:  Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk.

2.       Kontrola usnesení č. 2 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 6. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Umístění sloupů VNN na pozemku p.č. 188/1. Hlasování: 0 pro, 4 proti, 1 se zdržel (Polák J.) – neschváleno.

5.       Změna ceny vodného od roku 2016 na 15,-Kč/mᵌ. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6.       Vodovod v obci – pokračování výměny stávajícího vodovodního potrubí v ulici ke koupališti.

7.       Přijetí dotace na odstranění následků bleskové povodně od Plzeňského kraje.  Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

8.       Informace o práci OÚ.

·         Starosta informoval občany o přednášce, která se bude konat dne 14. října 2016 v prostorách obecního úřadu, tentokrát na téma Rumunsko.  

·         Starosta informoval občany o kontrolním výlovu obecního rybníku v listopadu 2016.

9.       Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

10.   Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných

               rozpočtové opatření č. 6

                            

 

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický


Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 21. září 2016

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Rozpočtová opatření č. 6.

  2. Změnu ceny vodného na 15,-Kč/m³ od roku 2016.

  3. Přijetí dotace na odstranění následků bleskové povodně od Plzeňského kraje ve výši 200 000,-Kč.

 

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

  1. Umístění sloupů VNN na pozemku p.č. 188/1.Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Pokračování výměny stávajícího vodovodního potrubí v ulici ke koupališti.

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                     Pavel Vejvančický, místostarostaOvěřovatelé zápisu a usnesení:
                 Bosák Zdeněk                                                                                           Bořík Lubomír

             člen zastupitelstva                                                                                   člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 21. září 2016

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 21. září 2016
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy