Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 2 ze dne 24. června 2016

Zápis č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 24. června 2016

od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav, Sika Pavel

Omluveni: nikdo

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Polák Jaroslav, Sika Pavel.

 2. Kontrola usnesení č. 1 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

 3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 a 5. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Němčice za rok 2015, jehož součástí je ,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice“ a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

  Skutečné příjmy za rok 2015 činily 2 007 591,14,- Kč, skutečné výdaje za rok 2015 činily 1 447 353,10,- Kč. - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Němčice za rok 2015. Výsledek hospodaření obce Němčice je evidován na účtu 431 ve výši 525 616,29,- Kč a bude převeden na účet 432 - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 6. Žádost o bezúplatný převod pozemku č. 1489/18 SÚSPk – neschváleno. Hlasování: nikdo pro, 7 proti, nikdo se nezdržel.

 7. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o pronájmu kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2016 s paní Marií Kacerovskou - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 8. Informace o práci OÚ.

 • Starosta informoval občany o pokračování hlavníku a přípojek obecního vodovodu.

 • Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2015.

 • Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2015.

 1. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 2. Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.

  Přílohy: program veřejného zasedání
  listina přítomných

zpráva o hospodaření v roce 2015

protokol o schválení účetní závěrky

zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice

závěrečný účet za rok 2015 obce Němčice

rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 a 5

závěrečný účet za rok 2015 DSO Lazce

závěrečný účet za rok 2015 DSO Kdyňsko

 

 

 

 

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 24. června 2016

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

1. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 a 5.

2. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 26.3.2016.

3. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2015.

 1. Smlouvu o pronájmu kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2016.

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

 1. Bezúplatný převod pozemku č. 1489/18 SÚSPk.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:
              1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2015.

  1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2015.


Jan Hvizd, starosta           Pavel Vejvančický, místostarostaOvěřovatelé zápisu a usnesení:

Polák Jaroslav                                                Pavel Sika

člen zastupitelstva                                    člen zastupitelstva

 

V Němčicích dne 27. června 2016

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 27. června 2016
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy