Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 1 ze dne 24. března 2016

Zápis č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 24. března 2016

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel ,Polák Jaroslav

Omluveni: Sika Pavel

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Osvald Václav a Bořík Lubomír.

2.       Kontrola usnesení č. 4 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích - schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.       Rozpočtové opatření č. 1 – zastupitelé berou na vědomí.

6.       Dotace na dopravní obslužnost (5 000,-Kč) – schváleno. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7.       Informace o práci OÚ.

  • ·         Starosta informoval přítomné o Rallye Šumava, které se pojede také přes Němčice dne 29. dubna 2016.
  • ·         Starosta informoval občany o začátku rekonstrukce vodovodního řadu v dubnu 2016.
  • ·         Zastupitelstvo informovalo občany o žádost o příspěvek na věcné vybavení pro SDH.
  • ·         Zastupitelstvo informovalo občany o připravované brigádě SDH koncem dubna 2016  - úklid  kolem komunikací v katastrálním území Němčice.

8.       Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

9.       Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných

 

 


Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 24. března 2016

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

1. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích.

2. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích.

3. Dotaci na dopravní obslužnost (5 000,-Kč).

 

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 1.
 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta


Ověřovatelé zápisu a usnesení:
         

              Osvald Václav                                                                                           Bořík Lubomír

            člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

 

 

V Němčicích dne 29. března 2016

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 29. března 2016
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy