Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 4 ze dne 21. prosince 2015

Zápis č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 21. prosince 2015

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav,

Omluveni: Sika Pavel

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Polák Jaroslav, Bosák Zdeněk.

 

2.       Kontrola usnesení č. 3 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

 

3.       Návrh rozpočtu, rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a 9, rozpočtový výhled 2016 – 2018 - schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 1 688 000,-Kč, celkové výdaje ve výši 3 376 000,-Kč. Schodek se bude hradit z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpis rozpočtu provede neprodleně účetní obce. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

4.       Účelové sdružení Lazce – návrh rozpočtu na rok 2016 – schváleno. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

5.       Pověření starosty p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2016 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

6.       Úprava obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/16. Zastupitelstvo odsouhlasilo poplatek 400,-Kč pro osoby s trvalým pobytem a  500,-Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

7.       Plán inventur – předseda inventarizační komise Pavel Vejvančický, členové Václav Osvald a Blanka Zaujecová. Předseda likvidační komise Pavel Sika, člen Jaroslav Polák. Hlasování: 6 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

8.       Informace o práci OÚ.

·         Starosta informoval občany o průběhu a výsledku výběrového řízení na rekonstrukci obecního vodovodu.

 

9.       Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

10.   Závěr – starosta pan Jan Hvizd poděkoval přítomným za účast a popřál vše nejlepší do Nového roku.

Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných
               rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a 9

               návrh rozpočtu výdajů a příjmů na rok 2016

               rozpočtový výhled na období 2016 - 2018

               plán inventur

 

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 21. prosince 2015

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Návrh rozpočtu na rok 2016, rozpočtová opatření č. 6, 7, 8 a 9, rozpočtový výhled 2016 – 2018.

  2. Návrh rozpočtu účelového sdružení Lazce na rok 2016.

  3. Pověření starosty p. Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu v roce 2016 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení.

  4. Úpravu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/16.

  5. Plán inventur.


Jan Hvizd, starosta                                                                                     Pavel Vejvančický, místostarosta 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
                 Polák Jaroslav                                                                                           Bosák Zdeněk

            člen zastupitelstva                                                                                   člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 22. prosince 2015

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 22. prosince 2015
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy