Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 3 ze dne 25. září 2015

Zápis č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 25. září 2015

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav,

Omluveni: Sika Pavel

Projednání:

1.       Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování:  6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Osvald Václav, Bořík Lubomír.

2.       Kontrola usnesení č. 2 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

3.       Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 4 a 5. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.       Zastupitelstvo obce projednalo výročí 120 let od založení SDH Němčice a určilo datum na 18. června 2016.

5.       Informace o práci OÚ.

  • ·         Starosta informoval občany o rallye Klatovy konané dne 3. října 2015.
  • ·         Starosta informoval občany o nemožnosti získání dotace na rekonstrukci obecního vodovodu.
  • ·         Zastupitelstvo obce bere na vědomí výměnu nečitelné dopravní značky č. P4 ,,Dej přednost v jízdě!“ u výjezdu z místní komunikace od koupaliště na silnici II/184.

6.       Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7.       Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


Přílohy: program veřejného zasedání
               listina přítomných

              rozpočtové opatření č. 4 a 5

                            

 

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický


Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 25. září 2015

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

        1.    Rozpočtová opatření č. 4 a 5.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:
         1.   Výročí 120 let od založení SDH Němčice na 18. června 2016.

         2.   Výměnu nečitelné dopravní značky č. P4 ,,Dej přednost v jízdě!“ u výjezdu z místní komunikace od koupaliště na silnici II/184.

          3.   Nemožnost získání dotace na rekonstrukci obecního vodovodu

 


Jan Hvizd, starosta                                                                                     Pavel Vejvančický, místostarosta 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
                 Osvald Václav                                                                                          Bořík Lubomír

            člen zastupitelstva                                                                                   člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 29. září 2015

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 29. září 2015
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy