Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 2 ze dne 26. června 2015

Zápis č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 26. června 2015

od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel, Polák Jaroslav, Sika Pavel

Omluveni: nikdo

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Bosák Zdeněk, Sika Pavel

 2. Kontrola usnesení č. 1 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

 3. Územní plán – zastupitelstvo obce Němčice vydává opatření obecné povahy: ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP) NĚMČICE. Schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel

 4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Němčice za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

  Skutečné příjmy za rok 2014 činily 2 151 419,39 Kč, skutečné výdaje za rok 2014 činily 1 760 008,37 Kč. - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 6. Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 26.3.2015. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Němčice za rok 2014. Výsledek hospodaření obce Němčice je evidován na účtu 431 ve výši 576 665,59 Kč a bude převeden na účet 432 - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 8. Zastupitelstvo obce schválilo SMLOUVU o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost ve výši 5 200,-Kč - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 9. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o pronájmu kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2015 s paní Marií Kacerovskou - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 10. Odpadové hospodářství v obci Němčice – zhotovení oplocení kolem kontejnérů na objemný a železný odpad - schváleno. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 11. Informace o práci OÚ.

 • Starosta informoval občany o odpadech a plánovaných svozech komunálního odpadu.

 • Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2014.

 • Zastupitelstvo obce bere na vědomí nové ceny vstupu a pernamentek na tenisový kurt v Němčicích.

 • Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2014.

 1. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 2. Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


  Přílohy: program veřejného zasedání
  listina přítomných

  smlouva o poskytnutí účelové dotace

  zpráva o hospodaření v roce 2014

         protokol o schválení účetní závěrky

         zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice

         závěrečný účet za rok 2014 obce Němčice

         rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3

         závěrečný účet za rok 2014 DSO Lazce

         závěrečný účet za rok 2014 DSO Kdyňsko

 

 

Zápis a usnesení zapsal: Pavel Vejvančický

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 26. června 2015

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

     1. Územní plán – zastupitelstvo obce Němčice vydává opatření obecné povahy: ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP) Němčice.

     2. Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3.

     3. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2014.

 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 26.3.2015.

 2. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2014.

 3. SMLOUVU o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost.

 4. Smlouvu o pronájmu kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2015.

 5. Zhotovení oplocení kolem kontejnérů na objemný a železný odpad.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:
              1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2014.

  1. Nové ceny vstupu a pernamentek na tenisový kurt v Němčicích.

  2. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2014.


   Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta


Ověřovatelé zápisu a usnesení:
        Zdeněk Bosák                                                                                                          Pavel Sika

       člen zastupitelstva                                                                                              člen zastupitelstva

V Němčicích dne 29. června 2015

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 29. června 2015
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy