Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis a usnesení č. 1 ze dne 27. března 2015

Zápis č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 27. března 2015

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Vejvančický Pavel

Omluveni: Polák Jaroslav, Sika Pavel

Projednání:

 1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné, seznámil s navrhovaným programem. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Osvald Václav a Bořík Lubomír.

 2. Kontrola usnesení č. 4 – splněno ve všech bodech, nebyla podána žádná námitka.

 3. Územní plán – úprava návrhu územního plánu Němčice:

  1 .Zařazení pozemkové parcely č. 106/3 v k.ú. Němčice u Kdyně do ploch bydlení v rodinných domech. Vlastník pozemkové parcely si podal podnět do zadání ÚP, v rámci projedávání a nutné regulace nových rozvojových ploch byla řešená pozemková parcela vypuštěna. Celý řešený pozemek požaduje vlastník i obec navrátit do zastavitelných ploch bydlení, tak jak tomu bylo i dříve v ÚPO Němčice.

  2. Zařazení pozemkových parcel č. 333/4, 350/2 a 1642 v k.ú. Němčice u Kdyně do stávajících ploch bydlení v rodinných domech. Na pozemkové parcele č. 333/4 byla již dříve povolena stavba rodinného domu, která je již dlouhodobě rozestavěna (bez kolaudace, bez zápisu do KN).

  Schváleno. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel

 4. Záměr o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích - schváleno. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 5. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích - schváleno. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 6. Informace o práci OÚ.

 • Starosta informoval přítomné o proběhlém přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice.

 • Starosta informoval občany o odpadech a plánovaných svozech komunálního odpadu.

 • Zastupitelstvo informovalo občany o připravované brigádě SDH koncem dubna 2015 - úklid kolem komunikací v katastrálním území Němčice

 1. Návrh na usnesení – přečten a schválen. Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 2. Závěr – provedl starosta pan Jan Hvizd poděkováním za účast.


  Přílohy: program veřejného zasedání
  listina přítomných

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 27. března 2015

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

1. Pokyny k úpravě návrhu územního plánuNěmčice:

                                                                         1. Zařazení pozemkové parcely č. 106/3 v k.ú. Němčice u Kdyně do ploch bydlení v rodinných domech. Vlastník pozemkové parcely si podal podnět do zadání ÚP, v rámci projedávání a nutné regulace nových rozvojových ploch byla řešená pozemková parcela vypuštěna. Celý řešený pozemek požaduje vlastník i obec navrátit do zastavitelných ploch bydlení, tak jak tomu bylo i dříve v ÚPO Němčice.

                                                                          2. Zařazení pozemkových parcel č. 333/4, 350/2 a 1642 v k.ú. Němčice u Kdyně do stávajících ploch bydlení v rodinných domech. Na pozemkové parcele č. 333/4 byla již dříve povolena stavba rodinného domu, která je již dlouhodobě rozestavěna (bez kolaudace, bez zápisu do KN). Vzhledem k umístění domu a jeho napojení na stávající pozemní komunikacibude do zastavěného území zahrnuta přibližně polovina výměry řešených pozemkových parcel – do 2 500 m2. Vymezená plocha pro bydlení bude zachována ve stejném rozsahu v jakém byla řešena v dosud platném ÚPN – SÚ Němčice. Ostatní části řešených pozemků zůstanou v plochách zemědělského půdního fondu (ZPF), případně jako zahrady.

2. Záměr o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích.

3. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích.

Jan Hvizd, starosta                                                                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta


Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Osvald Václav                                                                                                                     Bořík Lubomír

člen zastupitelstva                                                                                                               člen zastupitelstva

V Němčicích dne 30. března 2015

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. března 2015
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy