Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Vyhláška - systém odpadků

Obec N Ě M Č I C E
Obecně závazná vyhláška
č. 2/ rok 2001,
kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce NĚMČICE.
Zastupitelstvo obce Němčice vydává dne 26.11.2001 podle ustanovení § 17, odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ( dále jen zákon o odpadech)
a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem
vznikajícím na území obce Němčice a částí obce Úlíkov a Herštýn.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které na území obce Němčice
mají trvalý pobyt nebo stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nebo
které se na území obce zdržují, pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, které využívají obecního systému nakládání s komunálním odpadem na
základě písemné smlouvy dle § 17, odst. 5 zákona o odpadech v rozsahu této smlouvy
.
Čl. 2
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu
o odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů uvedených vznikajících u právnických nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
3. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující alespoń
1 nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. (To je
výbušnost, oxidační schopnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita,
karcogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolńovat
toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat
nebezpečné látky do ŽP při odstraňování, ekotoxicita).
4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání (definuje příloha č. 3 k zákonu
o odpadech) a odstraňování ) definuje příloha č. 4 k zákonu o odpadech).
5. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických
osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, za původce odpadu se považuje obec.
Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady
odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Čl. 3
Nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. S odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, se nakládá následujícím způsobem, pokud nejsou předány do zvláštního systému
zpětného odběru.
1. Plasty jsou ukládány do žlutého kontejneru označeného nápisem „PLASTY“. Do
kontejneru nelze odkládat bakelit, plastové díly s kovovými částicemi, folie
s alobalem, podlahové krytiny (např. PVC), plastové tapety, prošívané (hydroizolační)
folie, kanystry od olejů, louhů, kyselin, pěnový polystyren, molitan a pryž, elektrické
kabely, tetrapakové obaly od nápojů, trubky z PVC. Plastovou láhev je nutno před
uložením do kontejneru sešlápnout.
2. Sklo je ukládáno do zeleného a bílého kontejneru označeného nápisem „SKLO“. Do
kontejneru nelze odkládat zrcadlové sklo, sklo s dráty, zářivky, žárovky apod.
3. Papír je ukládán do modrého kontejneru označeného nápisem „PAPÍR“. Do
kontejneru nelze odkládat znečištěný a voskovaný papír a papír s příměsemi dalších
materiálů.
4. Nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu ( např. obalový materiál
znečištěný škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky,
zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, odpadní oleje, staré
nátěrové hmoty, zbytky barev, rozpouštědla, chladničky, baterie, televizory) jsou
shromažďovány v domácnostech a v termínech oznámených obcí odevzdány do
prostoru předem obcí určeného k odvozu oprávněnou osobou. Obec svoz zajišťuje
alespoň dvakrát ročně. Oznámení bude předem provedeno způsobem v místě
obvyklým, tj. rozhlasem a plakátováním.
5. Velkoobjemové odpady bez nebezpečných vlastností (pneumatiky, starý nábytek,
podlahové krytiny apod.) jsou ukládány do velkoobjemových kontejnerů, které
přistavuje obec podle potřeby. Termín a místo budou předem ohlášeny způsobem
v místě obvyklým.
6. Nevyužité a staré léky jsou odevzdávány do kterékoli lékárny.
7. Železný šrot je shromažďován v kontejneru umístěném „Za Houvárkovi“.
8. Biologický odpad z kuchyně a zahrad je dle vlastních možností kompostován
a zkrmován.
9. Vyvážení Kalů ze septiků a žump si zajišťují fyzické osoby u oprávněné osoby na
vlastní náklady. Seznam některých oprávněných osob je k nahlédnutí na OÚ.
10. Autovraky je nutno předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků, a to na vlastní náklady.
Seznam některých oprávněných osob je k nahlédnutí na OÚ.
11. Stavební a demoliční odpad )kromě odpadu obsahujícího dehet nebo azbest), který
stavebník nemůže sám využít, je třeba třídit dle konečného využití na vlastní náklady
a) odkládat na místa určená obcí
b) přímo zajistit jeho předání provozovateli zařízení na úpravu (recyklaci)
stavebního odpadu
c) pokud to není možné, uložit na řízenou skládku
Seznam některých zařízení je k nahlédnutí na obecním úřadě.
12. Odpad vzniklý na veřejném prostranství je možno odložit do obecních odpadkových
košů.
13. Textilní odpady jsou dle vlastních možností využívány, popř. na vlastní náklady
předávány oprávněné osobě (firma Vecko Libkov).
14. Odpad, který nelze vytřídit dle předchozích bodů této vyhlášky ( např. smetky,
popel, saze, kombinované obaly, nevyužitelný biologický a textilní odpad, žárovky) je
ukládán do sběrných nádob – kontejnerů. Do těchto nádob není dovoleno ukládat
odpad tekutý a žhavý.

Čl. 4
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat
k využití a odstrańování podle systému, který stanovuje tato vyhláška, pokud odpad samy
nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními předpisy

Čl. 5
Kontrolní činnost
Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou může provádět osoba pověřená obcí.

Čl. 6
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno
podle obecně závazných právních předpisů. (Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 1/96 ze dne 12.12.1996.

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2002.
Ing. Josef Šimánek Zdeněk Bosák
místostarosta        starosta
Vyhláška vyvěšena dne 15.12 . 2001 Vyhláška sejmuta dne 03.01.2002

Přílohy