Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Vyhláška č. 3/2011 o stanovení systému

OBEC Němčice

 

Obecně závazná vyhláška

obce Němčice

č. 3/2011,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Němčice

 

 

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 30. prosince 2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Němčice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)      Komunální odpad se třídí na:

 

a)      tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

b)      objemný odpad,

c)      nebezpečné složky komunálního odpadu,

d)      směsný odpad.

 

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
        odst. 1 písm. a), b), c).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)          Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2)          Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u hasičské zbrojnice.

 

3)          Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a)      papír, nápojové kartony, barva modrá s nápisem PAPÍR,

b)      sklo, barva bílá a zelená s nápisem SKLO,

c)      plasty, PET lahve, barva žlutá s nápisem PLAST.

                           

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)      Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

2)      Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn u hasičské zbrojnice.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1)            Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 

2)            Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

 

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 

1)            Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

a)            typizované sběrné nádoby např. kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)            odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)            Stanoviště sběrných  nádob je místo, kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)            Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)            Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

3)            Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1)            Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obceNěmčice ze dne 26.11.2001.

 

2)            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

              Pavel Vejvančický                                                                        Jan Hvizd

                  místostarosta                                                                             starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 12. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:      14.  1. 2012



1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

Přílohy