Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadů

OBEC Němčice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 30. prosince 2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          ObecNěmčicetouto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

(1)          fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

(2)          fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)          Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3)          Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(5)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 260,- Kč a je tvořena:

a)         z částky    80,- Kč za kalendářní rok a

b)         z částky 180,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)          Skutečné náklady roku  2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 68 591,- Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 68 591,- Kč : 150  (126 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 24 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 457,27 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 180,- Kč.

 

(3)          Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky činí 320,- Kč a je tvořena:

a)         z částky   140,- Kč za kalendářní rok a

b)         z částky 180,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Stejné jako v odstavci 2.

 

(4)          V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[5]

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst.1 a2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.08. příslušného kalendářního roku.

(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)          Od poplatku se osvobozují:

a)         fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, a které po celý zpoplatňovaný rok pobývají mimo území obce a nelze u nich zjistit jejich pobyt.

(2)          Úleva se poskytuje:

a)         na osoby s trvalým pobytem v částech obce Úlíkov a Herštýn, na které se vztahuje úleva a výše poplatku činí 150,- Kč.

 

(3)    Vznik nároku na úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů

         ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník  

         mající úlevu dle odst. 2 tohoto článku povinen oznámit zánik nároku na úlevu.

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 30.12.2008.

 

 

 

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

 

 

 

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

              Pavel Vejvančický                                                                        Jan Hvizd

                  místostarosta                                                                             starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:30. 12. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:      14.  1. 2012

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Přílohy