Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

OBEC Němčice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 30. prosince 2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          ObecNěmčicezavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)         poplatek ze psů,

b)         poplatek za užívání veřejného prostranství,

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Němčice(dále jen „správce poplatku“).[1]

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Němčice.[2]

(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)          Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)         za prvního ………………......................................... 50,- Kč

b)         každého dalšího psa téhož držitele………………..150,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek je splatný nejpozději do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7

Osvobození

(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].

ČÁST III.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník

(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužící pro poskytování služeb, pro umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa.[6]

(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[7]

Čl. 9

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou  určena parcelními čísly:

- VOLŠÍ – č. parcely 187/1 a 188/2,

- NÁVES – č. parcely 1489/2, 1489/1, 1489/14, 1489/6 a 1489/15,

- POD KOUPALIŠTĚM – č. parcely 1312/1,

- DRÁHY – č. parcely 1491/2, 879/1, 879/2, 879/3, 1309/2 a 880/4.

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)          Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.

(3)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí:

 

a)         za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb:

- za každý i započatý m2 a každý i započatý den       …………………. 5,- Kč,

          b)    za umístění prodejních nebo reklamních zařízení:

               - za každý i započatý m2 a každý i započatý den              ……………20,- Kč,

c)    za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí:

               - za každý i započatý m2 a každý i započatý den              ……………1,- Kč,

d)        za umístění skládek (všeho druhu):

               - za každý i započatý m2 a každý i započatý den                …………  1,- Kč,

e)        za vyhrazení trvalého parkovacího místa:

               - za každý i započatý m2 a každý i započatý den              …………     1,- Kč.

Čl. 13

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:

a)         při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)         při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2)          Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14

Osvobození

(1)          Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[8],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[9].

 

 

 

 

ČÁST IV.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 15

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[10]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2)          Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[11]

(3)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[12]

Čl. 16

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[13]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[14]

Čl. 17

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o místních poplatcích, ze dne 12.12.1996.

Čl. 18

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

 

 

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

              Pavel Vejvančický                                                                        Jan Hvizd

                  místostarosta                                                                             starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:30. 12. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:      14.  1. 2012[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst.3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[9] § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

[10] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[13] § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

[14] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Přílohy