Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školském obvodu

OBEC Němčice

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2017,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 30. června 2017 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a §179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

Na základě uzavřené dohody mezi městysem Koloveč a obcí Němčice o vytvoření společného školského obvodu základní školy a mateřské školy je území obce Němčice částí společného školského obvodu Základní školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Sportovní 307, 345 43 Koloveč a Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Sportovní 306, 345 43 Koloveč, zřízené městysem Koloveč.

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

              Pavel Vejvančický                                                                       Jan Hvizd

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. června 2017

Sejmuto z úřední desky dne: