Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Vyhláška - poplatek za odpady 2001/1

Obecně závazná vyhláška obce N Ě M Č I C E
č. 1/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstrańování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Němčice vydává dne 26.11.2001 podle ustanovení § 15 zákona
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst, 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) tuto obecně
závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Správu poplatku vykonává obecní úřad v Němčicích (dále jen „správce poplatku“) a v řízení
ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 230,- Kč
a je tvořena
a) z částky 50,- Kč za kandelářní rok a
b) z částky 180,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Rozúčtování nákladů na poplatníka:
Skutečné náklady činily 30 907,- Kč
Počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci je 110
Počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není
nikdo hlášen k trvalému pobytu je 27
Skutečné náklady na jednoho poplatníka činily 30907,- (110+27)= 226,00 Kč
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.

Čl. 4
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a které po
celý zpoplatńovaný rok pobývají mimo území obce a nelze u nich zjistit pobyt.

Čl. 5
Úleva
(1) Na osoby s trvalým pobytem v částech obce Úlíkov a Herštýn se vztahuje úleva
a výše poplatku činí 150,- Kč na jednoho poplatníka.
(2) Vznik nároku na úlevu je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů
písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne kdy nastala
skutečnost zakládající nárok na úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník mající úlevu
dle odst. (1) tohoto článku povinen oznámit zánik nároku na úlevu

Čl. 6
Splatnost
Poplatek je splatný nejpozději do 31.7. zpoplatňovaného roku

Čl. 7
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy tato změna nastala.

Čl. 8
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku,
vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 9
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení §37 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10
(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost
vznikla.
(2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit
nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002
Ing. Josef Šimánek Zdeněk Bosák
místostarosta        starosta
Vyhláška vyvěšena dne 15.12.2001 Vyhláška sejmuta dne 03. 01. 2002

Přílohy