Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

 

Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,  ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje:

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají:

v pátek dne 25.října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

    2.   Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově:

Obecní úřad Němčice

          Pro voliče s adresou místa trvalého pobyt v Němčicích a Ulíkově.                                      

 

    3.    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

 

  4.   Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet  hlasovací lístky i ve volební místnosti 

 

 

 

V Němčicích dne: 07. 10. 2013                                        ………………………………..

                                                                                              Jan Hvizd, starosta obce