Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 4 ze dne 28. prosince 2012

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 28. prosince 2012

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

  1. Návrh rozpočtu na rok 2013, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření.
  2. Návrh obecně závazné vyhlášky 1/2012 o místním poplatku za odpady.
  3. Návrh rozpočtu Účelového sdružení LAZCE na rok 2013.
  4. Plán inventur a návrh na vyřazení majetku.
  5. Prodej pozemků panu Danielu Smolíkovi na Úlíkově za cenu 35,-Kč/m².
  6. Odměnu panu Václavu Osvaldovi ve výši 2 000,-Kč za správcování obecních lesů.

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

    Sika Pavel                                                                                             Polák Jaroslav

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 29. prosince 2012

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne:      29. prosince 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy