Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 2 ze dne 14. června 2021

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 14. června 2021

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 2.
  2. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2020 bez výhrad.
  3. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2020.
  4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 24. května 2021.

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

  1. Záměr o prodeji části obecního pozemku p.č. 1750/1.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 1 a 2.
  2. Veškeré informace z bodu 8 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

          Sika Pavel                                                                                                         Císařovský Radek

    člen zastupitelstva                                                                                               člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 15. června 2021

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 15. června 2021
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy