Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 1 ze dne 16. března 2021

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 16. března 2021

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 1.
  2. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v obci.
  3. a) Zprávu o uplatňování územního plánu Němčice za období 2015 – 2019, jejíž součástí je i zadání změny č. 1 územního plánu Němčice.

          b) Pořízení změny č. 1 územního plánu Němčice zkráceným postupem.

          c) Jana Hvizda jako určeného člena zastupitelstva pro pořízení změny č. 1 územního plánu Němčice.

      4. Smlouvu o dílo na zhotovení změny č.1 územního plánu pro obec Němčice s Ing. arch. Břetislavem Krejsou.

      5. Hydrologické průzkumné práce pro zajištění vodního zdroje na parcele p.č. 146/1 v k.ú. Němčice u Kdyně 

      6. Dotaci na dopravní obslužnost 6 248,- Kč.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Veškeré informace z bodu 8 v programu a zápisu.

Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

Ověřovatelé usnesení:           

        Osvald Václav                                                                                                               Bořík Lubomír

    člen zastupitelstva                                                                                                        člen zastupitelstva

 

V Němčicích dne 22. března 2021

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 22. března 2021
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy