Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 2 ze dne 12. června 2020

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 12. června 2020

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 2.
  2. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2019 bez výhrad.
  3. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2019.
  4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 15. května 2020.
  5. Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  6. Zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021/2027.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4.
  2. Veškeré informace z bodu 9 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

     Vejvančický Pavel                                                                                                   Osvald Václav

    člen zastupitelstva                                                                                               člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 15. června 2020

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 15. června 2020
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy