Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č.2 ze dne 27. června 2019

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 27. června 2019

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 2.
  2. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2018 s výhradou.
  3. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2018.
  4. Záměr o pronájmu pozemku p.č. 235/9 v katastrálním území Úlíkov.
  5. Příspěvek na činnost mysliveckého kroužku Liščata při Mysliveckém spolku Čírka Chocomyšl v hodnotě 1500,- Kč.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 4 a 5.
  2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 17. března 2019.
  3. Veškeré informace z bodu 9 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

     Císařovský Radek                                                                                                    Osvald Václav

    člen zastupitelstva                                                                                               člen zastupitelstva

 

 

 

V Němčicích dne 1. července 2019

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 1. července 2019
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy