Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 2 ze dne 27. června 2014

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 27. června 2014

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

 1. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
 2. Změnu rozpisu rozpočtu č. 1, rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3.
 3. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2013 – bod zápisu č. 5.
 4. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2013 – bod zápisu č. 7.
 5. Neinvestiční příspěvek ve výši 13 499,- Kč na školství – Koloveč.
 6. Mimořádný členský příspěvek ve výši 28 721,- Kč pro mikroregion Běleč.
 7. Příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši 5 200,- Kč.
 8. Realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 2020.
 9. Pronájem areálu koupaliště na rok 2014 paní Svatavě Burešové za nájem 1,- Kč.
 10. Výběrové řízení na rekonstrukci obchodu v Němčicích.
 11. Žádost paní Budínové k pronájmu koupaliště a kiosku na koupališti na rok 2011.

 

 

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice ze dne 20. 3. 2014.
 1. Užívání tenisového kurtu na rok 2014 obecním úřadem.

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

   Polák Jaroslav                                                                                          Sika Pavel

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

V Němčicích dne 30. června 2014

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. června 2014

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy