Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení od 6/2019

Usnesení č. 1 ze dne 16. března 2021

Usnesení č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 16. března 2021 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 1. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v obci. a) Zprávu o uplatňování územního plánu Němčice za období 2015 – 2019, jejíž součástí je i zad ...

Usnesení č. 5 ze dne 30. prosince 2020

Usnesení č. 5 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 30. prosince 2020 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 5. Zápis a usnesení číslo 4 ze zasedání dne 10. prosince 2020. Návrh rozpočtu obce Němčice na rok 2021. Plán inventur pro rok 2020. Přije ...

Usnesení č. 4 ze dne 10. prosince 2020

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 10. prosince 2020 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 4. Zápis a usnesení číslo 3 ze zasedání dne 11. září 2020. Obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2020 o místním poplatku ze psů. Pověření sta ...

Usnesení č. 3 ze dne 11. září 2020

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 11. září 2020 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 3. Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí: Rozpočtové opatření č. 5. Veškeré informace z bodu 4 v programu a zápisu. Jan Hvizd, star ...

Usnesení č. 2 ze dne 12. června 2020

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 12. června 2020 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 2. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2019 bez výhrad. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2019. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Ú ...

Usnesení č. 1 ze dne 13. března 2020

Usnesení č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 13. března 2020 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 1. Záměr o pronájmu obchodu v obci. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v obci. Dotaci na dopravní obslužnost 6 160,- Kč. Členové obecního z ...

Usnesení č. 4 ze dne 19. prosince 2019

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 19. prosince 2019 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 4. Zápis a usnesení číslo 3 ze zasedání dne 25. září 2019. Návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2020/2022 obce Němčice. Stanoven ...

Usnesení č. 3 ze dne 25. září 2019

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 25. září 2019 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 3. Pronájem pozemku p.č. 235/9 v katastrálním území Úlíkov. Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí: Rozpočtová opatření č. 4 a 5. Ve ...

Usnesení č.2 ze dne 27. června 2019

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 27. června 2019 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Program zasedání č. 2. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2018 s výhradou. Účetní závěrku obce Němčice za rok 2018. Záměr o pronájmu pozemku p.č. 235/9 v katas ...

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 2.listopadu 2018

U S N E S E N Í z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčice, které bylo svoláno ve smyslu § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění 1 ) Zastupitelstvo obce Němčice zvolilo starostou obce Němčice JANA HVIZDA . 2 ) Zastupitelstvo obce Němčice zvolilo místostarostou obce Něm ...

Usnesení č. 4 ze dne 29. prosince 2014

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. prosince 2014 Členové obecního zastupitelstva schvalují: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 1 683 000,-Kč, celkové výdaje ve výši 2 419 000,-Kč. Schodek se bude hradit z přebytku h ...

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Němčice dne 7. listopadu 2014

U S N E S E N Í z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčice, které bylo svoláno ve smyslu § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění 1 ) Zastupitelstvo obce Němčice zvolilo starostou obce Němčice JANA HVIZDA . 2 ) Zastupitelstvo obce Němčice zvolilo místostarostou obce Něm ...

Usnesení č. 3 ze dne 26. září 2014

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. září 2014 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Odpadové hospodářství Lazce. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a změnu rozpisu rozpočtu č. 2. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na rekonstrukci obchodu v Němčicích ve výši 170 ...

Usnesení č. 2 ze dne 27. června 2014

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 27. června 2014 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Změnu rozpisu rozpočtu č. 1, rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3. Závěrečný účet obce Němčice za rok ...

Usnesení č. 1 ze dne 28. března 2014

Usnesení č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. března 2014 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko. Rekonstrukce obchodu v Němčicích. Záměr pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na sezonu 2014. Záměr pronájmu tenisové ...

Usnesení č. 4 ze dne 27. prosince 2013

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. prosince 2013 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Návrh rozpočtu, rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11, rozpočtový výhled 2014 - 2017. Návrh na vyřazení DDHM. Návrh rozpočtu Účelové sdružení Lazce na rok 2014. Plán inven ...

Usnesení č. 3 ze dne 20. září 2013

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 20. září 2013 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Odpadové hospodářství Lazce. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7. Zadání vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v Němčících. Zdražení vodného v obci Něm ...

Usnesení č. 2 ze dne 21. června 2013

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 21. června 2013 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Neinvestiční příspěvek na školu v Kolovči ve výši 11 054,- Kč . Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4/2013. Závěrečný účet za rok 2012, účetní uzávěrku za rok 2012 a ...

Usnesení č. 1 ze dne 22. března 2013

Usnesení č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 22. března 2013 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Smlouvu o výpůjčce EKO-KOM a. s. Rozpočtové opatření č. 1/2013. Příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2013 ve výši 5. 160,-Kč. Vyřazení majetku dle návrhu úč ...

Usnesení č. 4 ze dne 28. prosince 2012

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 28. prosince 2012 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Návrh rozpočtu na rok 2013, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření. Návrh obecně závazné vyhlášky 1/2012 o místním poplatku za odpady. Návrh rozpočtu Účelov ...

Usnesení č. 3 ze dne 26. října 2012

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 26. října 2012 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 5.040,-Kč. Zadání územního plánu Němčice dle předložené přílohy. Rozpočtová opatření č. 4/2012, č. 5/2012, č. 6/2012 a ...

Usnesení č. 2 ze dne 29. června 2012

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. června 2012. Členové obecního zastupitelstva schvalují: Neinvestiční příspěvek na školství – Kdyně, Koloveč, Domažlice. Příspěvek na TJ Slavoj Koloveč (turnaj žáků) - 500,- Kč. Rozpočtová opatření č. 2/2012 a č. 3/2012. Závěreč ...

Usnesení č. 1 ze dne 31. března 2012

Usnesení č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 31. 3. 2012 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Inventury k 31. 12. 2011. Přijetí dotace od PSOV na opravu vodní nádrže na koupališti v Němčicích. Snížení ceny pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na 1 Kč za s ...

Usnesení č. 6 ze dne 30. prosince 2011

Usnesení č. 6 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 31. 12. 2011 Členové obecního zastupitelstva schvalují: Rozpočtová opatření č.3 a č.4, návrh rozpočtu na rok 2012. Směrnice inventarizace + plán inventur. Opravu půdních prostor na Obecním úřadě č. p. 17. Zakoupení kol ...

Usnesení č. 5 ze dne 4. listopadu 2011

Usnesení č. 5 z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 4. listopadu 2011 Členové obecního zastupitelstva schvalují: a) pořízení Územního plánu Němčice. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. b) zastupování obce Němčice ve věci pořízení územního plánu pana Pavl ...