Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Návrh závěrečného účtu 2011

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2011

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění k

% plnění k

rozpočet

opatření

rozpočet

31.12.2010

uprav.roz.

Třída 1 – Daňové příjmy

1 416

65

1 481

1 378

93,08

Třída 2 – Nedaňové příjmy

152

73

225

162

72,09

Třída 3 – Kapitálové příjmy

206

25

231

231

100

Třída 4 – Přijaté dotace

1 556

-1 396

160

160

100

Příjmy celkem

3 330

-1 231

2 099

1 933

92,12

Třída 5 – Běžné výdaje

1 453

143

1 596

1 415

88,67

Třída 6 – Kapitálové výdaje

1 877

97

1 974

1 946

98,58

Výdaje celkem

3 330

240

3 570

3 361

94,15

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou  k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

Dotace rok 2011

(údaje jsou v tis. Kč)

 

 

Přijato v tis. Kč

Čerpáno v tis. Kč

 

 

 

 

Výkon státní správy

60,1

60,1

 

Sčítání lidu, domů a bytů

0,693

0

Vratka 0,693

 Program obnovy a stabilizace venkova  

100

100

 

 

Údaje o hospodaření s majetkem

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

Popis majetku 

Stav

1.ledna 2011

Stav

31.prosince 2011

 

 

 

018   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

25

26

021   Stavby, budoby

9 987

11 840

022   Samostané movité věci a soubory

0

69

028   Drobný dlouhodobý hmotný majetek

706

805

031   Pozemky

3 113

3 111

069   Ostatní dlouhodobý finanční majetek

327

299

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení finanční kontroly v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 21.3.2012.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je uložena v listinné podobě v kanceláři OÚ Němčice a je k nahlédnutí vždy v pondělí od 18 do 20 hodin, po dohodě s účetní i mimo uvedenou dobu.

 

 

Němčice dne  23.04.2012

Zpracovala :  Zaujecová Blanka, účetní                                                                             Jan Hvizd, starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce :                         23.04.2012         

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :     23.04.2012

Sejmuto :

Přílohy