Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Návrh závěrečného účtu 2010

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2010

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

(údaje jsou v tis. Kč)

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění k

% plnění k

rozpočet

opatření

rozpočet

31.12.2010

uprav.roz.

Třída 1 – Daňové příjmy

1193

166,02

1359,02

1366,59

100,56%

Třída 2 – Nedaňové příjmy

124,06

0,19

124,25

113,78

91,57%

Třída 3 – Kapitálové příjmy

309,54

2,38

311,92

311,92

100,00%

Třída 4 – Přijaté dotace

79,8

191,51

271,31

271,31

100,00%

Příjmy celkem

1706,4

360,1

2066,5

2063,6

98,03%

Třída 5 – Běžné výdaje

1706,4

-225,61

1480,79

1333,19

90,03%

Třída 6 – Kapitálové výdaje

0

100

100

62,3

62,30%

Výdaje celkem

1706,4

-125,61

1580,79

1395,49

76,17%

Saldo: Příjmy - výdaje

0

485,71

485,71

668,11

137,55%

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou  k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Dotace rok 2010

 

Přijato v tis. Kč

Čerpáno v tis. Kč

 

 

 

 

Program  péče o krajinu

41,026

41,026

 

Sčítání

2,19

2,19

 

 Program obnovy a stabilizace venkova

 

110 

 

110 

 

 

 Volby do PS Parlamentu ČR

18,3

23,946 

Dorovnáno 5,646 

Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí

 

23

 

17,452 

 

Vratka  5,548 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2010

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení finanční kontroly v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 24.3.2011.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je uložena v listinné podobě v kanceláři OÚ Němčice a je k nahlédnutí vždy v pondělí od 18 do 20 hodin, po dohodě s účetní i mimo uvedenou dobu.

 

Němčice dne  25.05.2011

Vyvěšeno: 25. 5. 2011

Svěšeno:   15. 6. 2011

Zpracovala :  Zaujecová Blanka, účetní                                                                           Jan Hvizd, starosta

Přílohy