Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Návrh závěrečného účtu obce Němčice na rok 2021 - zkrácený

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2020

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

 

 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění k

% plnění k

rozpočet

opatření

rozpočet

31.12.2019

uprav.roz.

Třída 1 – Daňové příjmy

2 235

364

2 599

2 702

103,96

Třída 2 – Nedaňové příjmy

686

24

710

460

64,90

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0

0

0

0

0,00

Třída 4 – Přijaté transfery

65

427

492

492

100,00

Příjmy celkem

2 985

815

3 800

3 654

96,15

Třída 5 – Běžné výdaje

2 985

880

3 865

2 499

64,66

Třída 6 – Kapitálové výdaje

0

0

0

0

0,00

Výdaje celkem

2 985

880

3 865

3 654

64,66

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou  k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

 

 

 

Dotace za rok 2020

(údaje jsou v tis. Kč., zaokrouhleno na celé tisíce Kč)

 

 

Přijato v tis. Kč

Čerpáno v tis. Kč

Vráceno v tis.Kč

 

     

 

Výkon státní správy

68,1

68,1

 

 

19

151

138

91,37

Volby do ZK

31

21,329

9,671

 

0

0

0

0,00

Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 – Covid

177,5

177,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2020

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

Popis majetku 

Stav

1.ledna 2020

Stav

31.prosince 2020

   

018   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

51

66

019   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

236

236

021   Stavby, budoby

12 963

12 963

022   Samostané movité věci a soubory

69

69

028   Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 065

1 075

031   Pozemky

3 110

3 110

069   Ostatní dlouhodobý finanční majetek

333

339

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2020

 

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení finanční kontroly v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu  24. května 2021.

Závěr zprávy:    Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

 

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření a kompletní (nezkrácený) návrh závěrečného účtu za rok 2020 je uložena v listinné podobě v kanceláři OÚ Němčice a je k nahlédnutí vždy v pondělí od 18 do 20 hodin, po dohodě s účetní i mimo uvedenou dobu nebo na webových stránkách obce.

 

 

Němčice dne  25. 05 .2021

Zpracovala :  Zaujecová Blanka, účetní                                                                           Jan Hvizd, starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce :    25. 05. 2021

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :     25. 05. 2021

Sejmuto :