Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2019

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění k

% plnění k

rozpočet

opatření

rozpočet

31.12.2019

uprav.roz.

Třída 1 – Daňové příjmy

1 701

845

2 546

2 675

105,06

Třída 2 – Nedaňové příjmy

269

1 097

1 366

1 378

100,89

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0

0

0

0

0,00

Třída 4 – Přijaté transfery

61

383

444

444

100,00

Příjmy celkem

2 031

2 325

4 356

4 497

103,24

Třída 5 – Běžné výdaje

2 031

1 496

3 527

2 520

71,45

Třída 6 – Kapitálové výdaje

0

660

660

654

99,13

Výdaje celkem

2 031

2 156

4 187

3 174

75,81

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou  k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

 

 

Dotace za rok 2019

(údaje jsou v tis. Kč., zaokrouhleno na celé tisíce Kč)

 

 

Přijato v tis. Kč

Čerpáno v tis. Kč

Vráceno v tis.Kč

 

     

 

Výkon státní správy

65,4

65,4

 

 

19

151

138

91,37

Volby do EP

29,00

16,281

12,719

 

0

0

0

0,00

Dotace PSOV – rozhlas,veřejné osvětlení

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

Dotace  PSOV – ukazatele rychlosti

100,00

100,00

 

 

552

607

607

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2019

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

Popis majetku 

Stav

1.ledna 2019

Stav

31.prosince 2019

   

018   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

51

51

019   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

236

236

021   Stavby, budoby

12 333

12 963

022   Samostané movité věci a soubory

69

69

028   Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 032

1 065

031   Pozemky

3 110

3 110

069   Ostatní dlouhodobý finanční majetek

319

333

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2019

 

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení finanční kontroly v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 15. května 2020.

Závěr zprávy:    Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

 

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření a kompletní (nezkrácený) návrh závěrečného účtu za rok 2019 je uložena v listinné podobě v kanceláři OÚ Němčice a je k nahlédnutí vždy v pondělí od 18 do 20 hodin, po dohodě s účetní i mimo uvedenou dobu nebo na webových stránkách obce.

 

 

 

Němčice dne  23. 05 .2020

Zpracovala :  Zaujecová Blanka, účetní                                                                           Jan Hvizd, starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce :    23. 05. 2020

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :     23. 05. 2020

Sejmuto :