Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2015

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění k

% plnění k

rozpočet

opatření

rozpočet

31.12.2013

uprav.roz.

Třída 1 – Daňové příjmy

1 500

86

1 586

1 712

107,92

Třída 2 – Nedaňové příjmy

129

123

252

242

95,93

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0

0

0

0

0,00

Třída 4 – Přijaté transfery

54

0

54

54

100,00

Příjmy celkem

1 683

209

1 892

2 008

106,10

Třída 5 – Běžné výdaje

1 249

252

1 501

1 212

80,72

Třída 6 – Kapitálové výdaje

1 170

-930

240

236

98,31

Výdaje celkem

2 419

-678

1 741

1 448

83,14

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

 

Dotace za rok 2015

(údaje jsou v tis. Kč)

 

 

Přijato v tis. Kč

Čerpáno v tis. Kč

Vráceno v tis.Kč

 

 

 

Výkon státní správy

54,4

54,4

0,00

 

 

Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2015

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

Popis majetku 

Stav

1.ledna 2015

Stav

31.prosince 2014

 

 

 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

51

51

021 Stavby, budoby

12 331

12 331

022 Samostané movité věci a soubory

69

69

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

955

999

031 Pozemky

3 110

3 110

069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

335

332

 

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2015

 

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení finanční kontroly v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 24.března 2016.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je uložena v listinné podobě v kanceláři OÚ Němčice a je k nahlédnutí vždy v pondělí od 18 do 20 hodin, po dohodě s účetní i mimo uvedenou dobu.

 

 

 

 

Němčice dne 09.05.2016

Zpracovala : Zaujecová Blanka, účetní Jan Hvizd, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce : 09. 05. 2016

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 09. 06. 2016

Sejmuto :