Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Závěrečný účet

Obec Němčice

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 14.3.2016

Údaje o organizaci

Kontaktní údaje

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

Název

Adresa

Právní forma

Obec Němčice

34506 Němčice

00572489

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon 731 404 159

E-mail ucetni@nemciceukdyne.cz

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

I. Rozpočtové hospodaření - detailně

Rozpočtové hospodaření - sumárně

Daňové příjmy

Plnění sdílených daní po měsících

Plnění sdílených daní v minulých třech letech

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Plnění celkových výdajů dle oddílů

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Měsíční stav finančních prostředků

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

II. Porovnání aktivních a pasivních účtů

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Porovnání závazků a pohledávek

Porovnání příjmů a výdajů

III. Příjmy sumárně

Výdaje sumárně

Příjmy dle paragrafů

Výdaje dle paragrafů

IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

KEO-W 1.10.42

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

V. Majetek

VI. Komentáře

KEO-W 1.10.42

Obec Němčice

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Závěrečný účet za rok 2015

Skutečnost

Rozpočet

Položka schválený % %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

P Ř Í J M Y

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 339 488,34 275 000,00 123,45 293 365,00 115,72 -46 123,34

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 3 029,22 5 000,00 60,58 5 000,00 60,58 1 970,78

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 39 676,31 25 000,00 158,71 38 000,00 104,41 -1 676,31

1121 Daň z příjmů právnických osob 358 159,68 275 000,00 130,24 317 394,00 112,84 -40 765,68

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 020,00 50 000,00 60,04 50 000,00 60,04 19 980,00

1211 Daň z přidané hodnoty 699 841,69 672 000,00 104,14 672 000,00 104,14 -27 841,69

1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 31 180,00 36 000,00 86,61 36 000,00 86,61 4 820,00

1341 Poplatek ze psů 1 850,00 2 000,00 92,50 2 000,00 92,50 150,00

1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 6 220,16 10 000,00 62,20 10 000,00 62,20 3 779,84

1361 Správní poplatky 300,00 0,00 0,00 300,00 100,00 0,00

1511 Daň z nemovitých věcí 201 795,72 150 000,00 134,53 161 872,00 124,66 -39 923,72

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 711 561,12 1 500 000,00 114,10 1 585 931,00 107,92 -125 630,12

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 109 849,00 61 100,00 179,79 117 261,00 93,68 7 412,00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 019,00 61 500,00 113,85 70 019,00 100,00 0,00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 16 044,00 0,00 0,00 16 044,00 100,00 0,00

2141 Příjmy z úroků (část) 289,02 2 000,00 14,45 2 000,00 14,45 1 710,98

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45 429,00 4 000,00 1 135,73 46 565,00 97,56 1 136,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 241 630,02 128 600,00 187,89 251 889,00 95,93 10 258,98

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 54 400,00 54 400,00 100,00 54 400,00 100,00 0,00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 54 400,00 54 400,00 100,00 54 400,00 100,00 0,00

PŘÍJMY CELKEM 2 007 591,14 1 683 000,00 119,29 1 892 220,00 106,10 -115 371,14

KEO-W 1.10.42 Strana 1

Obec Němčice

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Závěrečný účet za rok 2015

Skutečnost

Rozpočet

Položka schválený % %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

V Ý D A J E

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5019 Ostatní platy 944,00 0,00 0,00 944,00 100,00 0,00

5021 Ostatní osobní výdaje 139 400,00 150 500,00 92,62 162 500,00 85,78 23 100,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 193 200,00 200 000,00 96,60 200 000,00 96,60 6 800,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 17 388,00 20 000,00 86,94 20 000,00 86,94 2 612,00

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 321,00 0,00 0,00 321,00 100,00 0,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 502,00 5 000,00 110,04 7 735,00 71,13 2 233,00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43 847,62 14 000,00 313,20 46 488,00 94,32 2 640,38

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 560,19 148 000,00 56,46 148 080,00 56,43 64 519,81

5153 Plyn 18 843,91 20 000,00 94,22 20 000,00 94,22 1 156,09

5154 Elektrická energie 74 891,00 87 500,00 85,59 90 500,00 82,75 15 609,00

5156 Pohonné hmoty a maziva 2 286,00 2 000,00 114,30 2 286,00 100,00 0,00

5161 Poštovní služby 307,00 1 000,00 30,70 1 000,00 30,70 693,00

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 31 012,68 41 000,00 75,64 41 000,00 75,64 9 987,32

5163 Služby peněžních ústavů 7 622,20 5 500,00 138,59 8 003,00 95,24 380,80

5167 Služby školení a vzdělávání 5 578,00 10 000,00 55,78 10 000,00 55,78 4 422,00

5169 Nákup ostatních služeb 399 277,46 301 000,00 132,65 439 765,00 90,79 40 487,54

5171 Opravy a udržování 78 971,04 86 000,00 91,83 141 108,00 55,96 62 136,96

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 080,00 12 000,00 109,00 19 500,00 67,08 6 420,00

5175 Pohoštění 9 199,00 30 000,00 30,66 24 500,00 37,55 15 301,00

5192 Poskytnuté náhrady 540,00 0,00 0,00 1 000,00 54,00 460,00

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5194 Věcné dary 9 760,00 11 000,00 88,73 11 000,00 88,73 1 240,00

5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 2 085,00 2 000,00 104,25 2 378,00 87,68 293,00

5321 Neinvestiční transfery obcím 111,00 1 000,00 11,10 1 000,00 11,10 889,00

5323 Neinvestiční transfery krajům 5 160,00 0,00 0,00 5 160,00 100,00 0,00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 020,00 50 000,00 60,04 50 000,00 60,04 19 980,00

5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 21 000,00 28 000,00 75,00 28 000,00 75,00 7 000,00

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 17 496,00 17 500,00 99,98 17 500,00 99,98 4,00

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 211 403,10 1 249 000,00 96,99 1 500 768,00 80,72 289 364,90

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 235 950,00 240 000,00 98,31 240 000,00 98,31 4 050,00

6121 Budovy, haly a stavby 0,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 235 950,00 1 170 000,00 20,17 240 000,00 98,31 4 050,00

VÝDAJE CELKEM 1 447 353,10 2 419 000,00 59,83 1 740 768,00 83,14 293 414,90

KEO-W 1.10.42 Strana 2

Obec Němčice

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Závěrečný účet za rok 2015

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Název položky

text

Položka

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování z tuzemska

-552 482,04 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 736 000,00 -75,07 -185 940,00 297,13

Opravné položky k peněžním operacím

Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -7 756,00 0,00 0,00 34 488,00 -22,49

CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -560 238,04 736 000,00 -76,12 -151 452,00 369,91

KEO-W 1.10.42 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Třída

PŘÍJMY

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 711 561,12 1 500 000,00 114,10 1 585 931,00 107,92 -125 630,12

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 241 630,02 128 600,00 187,89 251 889,00 95,93 10 258,98

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 54 400,00 54 400,00 100,00 54 400,00 100,00 0,00

C E L K E M P Ř Í J M Y 2 007 591,14 1 683 000,00 119,29 1 892 220,00 106,10 -115 371,14

Třída

VÝDAJE

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 211 403,10 1 249 000,00 96,99 1 500 768,00 80,72 289 364,90

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 235 950,00 1 170 000,00 20,17 240 000,00 98,31 4 050,00

C E L K E M V Ý D A J E 1 447 353,10 2 419 000,00 59,83 1 740 768,00 83,14 293 414,90

KEO-W 1.10.42 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Skutečnost

Rozpočet

Třída schválený % %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec -552 482,04 736 000,00 -75,07 -185 940,00 297,13 366 542,04

Opravné položky k peněžním operacím

8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( -7 756,00 0,00 0,00 34 488,00 -22,49 42 244,00

CELKEM FINANCOVÁNÍ -560 238,04 736 000,00 -76,12 -151 452,00 369,91 408 786,04

KEO-W 1.10.42 Strana 5

Položky Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 470 215,24 1 302 000,00 112,92 1 375 759,00 106,87 -94 456,24

Místní popl. (Pol:133x-134x) 33 030,00 38 000,00 86,92 38 000,00 86,92 4 970,00

Správní popl. (Pol:136x) 300,00 0,00 0,00 300,00 100,00 0,00

Daň z nemov. (Pol:1511) 201 795,72 150 000,00 134,53 161 872,00 124,66 -39 923,72

Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 220,16 10 000,00 62,20 10 000,00 62,20 3 779,84

KEO-W 1.10.42 Strana 6

Sdílené daně po měsících

Měsíc Skutečnost

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Leden 107 220,32

Únor 124 656,83

Březen 118 109,81

Duben 116 647,70

Květen 89 371,68

Červen 123 641,81

Červenec 163 868,81

Srpen 112 249,31

Září 132 979,11

Říjen 87 351,07

Listopad 124 807,53

Prosinec 169 311,26

CELKEM 1 470 215,24

KEO-W 1.10.42 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc 2013 2014 2015

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Leden 149 265,05 133 826,19 107 220,32

Únor 139 344,00 141 796,00 124 656,83

Březen 204 303,00 156 116,00 118 109,81

Duben 74 674,00 107 779,00 116 647,70

Květen 97 208,00 103 096,00 89 371,68

Červen 78 684,00 99 994,00 123 641,81

Červenec 155 535,00 143 717,00 163 868,81

Srpen 103 947,00 112 623,00 112 249,31

Září 95 244,00 119 964,00 132 979,11

Říjen 120 291,00 90 786,00 87 351,07

Listopad 111 183,00 119 362,00 124 807,53

Prosinec 135 561,49 152 472,13 169 311,26

CELKEM 1 465 239,54 1 481 531,32 1 470 215,24

KEO-W 1.10.42 Strana 8

Paragraf Skutečnost

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

1031 Pěstební činnost 2 725,00 10 000,00 27,25 10 000,00 27,25 7 275,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 15 860,00 15 000,00 105,73 28 873,00 54,93 13 013,00

1036 Správa v lesním hospodářství 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 100,00 0,00

2143 Cestovní ruch 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

2212 Silnice 4 469,00 50 000,00 8,94 51 369,00 8,70 46 900,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 160,00 5 000,00 103,20 5 160,00 100,00 0,00

2310 Pitná voda 130 340,00 70 000,00 186,20 147 000,00 88,67 16 660,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 382,93 15 000,00 62,55 15 000,00 62,55 5 617,07

3341 Rozhlas a televize 540,00 0,00 0,00 1 000,00 54,00 460,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 17 580,00 30 000,00 58,60 30 000,00 58,60 12 420,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 35 618,00 50 000,00 71,24 50 000,00 71,24 14 382,00

3613 Nebytové hospodářství 14 562,00 40 000,00 36,41 40 000,00 36,41 25 438,00

3631 Veřejné osvětlení 33 061,00 40 000,00 82,65 42 000,00 78,72 8 939,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 635,00 5 000,00 72,70 5 000,00 72,70 1 365,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 129 762,00 150 000,00 86,51 138 000,00 94,03 8 238,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 108 000,00 15 000,00 720,00 115 000,00 93,91 7 000,00

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 85 508,00 100 000,00 85,51 110 488,00 77,39 24 980,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 19 072,00 15 000,00 127,15 30 265,00 63,02 11 193,00

6112 Zastupitelstva obcí 236 482,36 260 000,00 90,95 262 735,00 90,01 26 252,64

6171 Činnost místní správy 299 632,61 290 000,00 103,32 327 000,00 91,63 27 367,39

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 289,20 3 000,00 176,31 5 500,00 96,17 210,80

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 830,00 2 000,00 91,50 2 000,00 91,50 170,00

6399 Ostatní finanční operace 30 020,00 50 000,00 60,04 50 000,00 60,04 19 980,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 17 496,00 17 500,00 99,98 17 500,00 99,98 4,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 378,00 0,00 0,00 378,00 100,00 0,00

Celkem

1 211 403,10 1 249 000,00 96,99 1 500 768,00 80,72 289 364,90

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

KEO-W 1.10.42 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

PŘÍJMY

Paragraf Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

0000 1 765 961,12 1 554 400,00 113,61 1 640 331,00 107,66 -125 630,12

1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 67 391,00 59 000,00 114,22 67 391,00 100,00 0,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 58 039,00 5 000,00 1 160,78 58 039,00 100,00 0,00

2310 Pitná voda 78 688,00 48 600,00 161,91 79 100,00 99,48 412,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 975,00 10 000,00 109,75 17 975,00 61,06 7 000,00

3613 Nebytové hospodářství 15 351,00 0,00 0,00 15 351,00 100,00 0,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 897,00 0,00 0,00 11 033,00 98,77 136,00

6171 Činnost místní správy 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 289,02 2 000,00 14,45 2 000,00 14,45 1 710,98

C E L K E M P Ř Í J M Y 2 007 591,14 1 683 000,00 119,29 1 892 220,00 106,10 -115 371,14

KEO-W 1.10.42 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

VÝDAJE

Paragraf Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

1031 Pěstební činnost 2 725,00 10 000,00 27,25 10 000,00 27,25 7 275,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 15 860,00 15 000,00 105,73 28 873,00 54,93 13 013,00

1036 Správa v lesním hospodářství 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 100,00 0,00

2143 Cestovní ruch 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

2212 Silnice 4 469,00 50 000,00 8,94 51 369,00 8,70 46 900,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 160,00 5 000,00 103,20 5 160,00 100,00 0,00

2310 Pitná voda 130 340,00 1 000 000,00 13,03 147 000,00 88,67 16 660,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 382,93 15 000,00 62,55 15 000,00 62,55 5 617,07

3341 Rozhlas a televize 540,00 0,00 0,00 1 000,00 54,00 460,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 17 580,00 30 000,00 58,60 30 000,00 58,60 12 420,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 35 618,00 50 000,00 71,24 50 000,00 71,24 14 382,00

3613 Nebytové hospodářství 14 562,00 40 000,00 36,41 40 000,00 36,41 25 438,00

3631 Veřejné osvětlení 33 061,00 40 000,00 82,65 42 000,00 78,72 8 939,00

3635 Územní plánování 235 950,00 240 000,00 98,31 240 000,00 98,31 4 050,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 635,00 5 000,00 72,70 5 000,00 72,70 1 365,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 129 762,00 150 000,00 86,51 138 000,00 94,03 8 238,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 108 000,00 15 000,00 720,00 115 000,00 93,91 7 000,00

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 85 508,00 100 000,00 85,51 110 488,00 77,39 24 980,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 19 072,00 15 000,00 127,15 30 265,00 63,02 11 193,00

6112 Zastupitelstva obcí 236 482,36 260 000,00 90,95 262 735,00 90,01 26 252,64

6171 Činnost místní správy 299 632,61 290 000,00 103,32 327 000,00 91,63 27 367,39

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 289,20 3 000,00 176,31 5 500,00 96,17 210,80

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 830,00 2 000,00 91,50 2 000,00 91,50 170,00

6399 Ostatní finanční operace 30 020,00 50 000,00 60,04 50 000,00 60,04 19 980,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 17 496,00 17 500,00 99,98 17 500,00 99,98 4,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 378,00 0,00 0,00 378,00 100,00 0,00

C E L K E M V Ý D A J E 1 447 353,10 2 419 000,00 59,83 1 740 768,00 83,14 293 414,90

KEO-W 1.10.42 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Kapitálové

Paragraf (oddíl) výdaje %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

Běžné

výdaje

Výdaje celkem

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 23 585,00 0,00 23 585,00 43 873,00 53,76 20 288,00

21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

22 Doprava 9 629,00 0,00 9 629,00 56 529,00 17,03 46 900,00

23 Vodní hospodářství 139 722,93 0,00 139 722,93 162 000,00 86,25 22 277,07

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 18 120,00 0,00 18 120,00 31 000,00 58,45 12 880,00

34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 618,00 0,00 35 618,00 50 000,00 71,24 14 382,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 47 623,00 235 950,00 283 573,00 327 000,00 86,72 43 427,00

37 Ochrana životního prostředí 326 905,00 0,00 326 905,00 369 988,00 88,36 43 083,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 19 072,00 0,00 19 072,00 30 265,00 63,02 11 193,00

61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 536 114,97 0,00 536 114,97 589 735,00 90,91 53 620,03

63 Finanční operace 37 139,20 0,00 37 139,20 57 500,00 64,59 20 360,80

64 Ostatní činnosti 17 874,00 0,00 17 874,00 17 878,00 99,98 4,00

1 211 403,10 235 950,00 1 447 353,10 1 740 768,00 83,14 293 414,90

Kapitálové

výdaje

%

Rozpočet

upravený

Rozdíl

Běžné

výdaje

Výdaje celkem

Celkem

KEO-W 1.10.42 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc Příjmy Výdaje

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Leden 117 054,37 282 124,55

Únor 213 860,71 87 406,70

Březen 139 123,30 104 494,31

Duben 128 139,02 125 997,00

Květen 100 070,18 92 525,72

Červen 296 086,92 159 307,27

Červenec 172 824,24 157 170,79

Srpen 130 406,97 97 479,56

Září 171 965,73 99 475,55

Říjen 108 799,11 109 794,09

Listopad 187 786,90 70 624,01

Prosinec 241 473,69 60 953,55

CELKEM 2 007 591,14 1 447 353,10

KEO-W 1.10.42 Strana 13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Saldo provozního

přebytku

Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Leden 117 054,37 70 374,55 46 679,82

Únor 213 860,71 87 406,70 126 454,01

Březen 139 123,30 104 494,31 34 628,99

Duben 128 139,02 125 997,00 2 142,02

Květen 100 070,18 92 525,72 7 544,46

Červen 296 086,92 159 307,27 136 779,65

Červenec 172 824,24 132 970,79 39 853,45

Srpen 130 406,97 97 479,56 32 927,41

Září 171 965,73 99 475,55 72 490,18

Říjen 108 799,11 109 794,09 -994,98

Listopad 187 786,90 70 624,01 117 162,89

Prosinec 241 473,69 60 953,55 180 520,14

CELKEM 2 007 591,14 1 211 403,10 796 188,04

KEO-W 1.10.42 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků

Základní

běžný účet

Měsíc Pokladna 261/xx

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Leden 2 778 402,98 21 785,00

Únor 2 904 856,99 20 303,00

Březen 2 939 485,98 31 623,00

Duben 2 941 628,00 32 892,00

Květen 2 949 172,46 31 624,00

Červen 3 085 952,11 31 160,00

Červenec 3 101 605,56 19 154,00

Srpen 3 134 532,97 27 622,00

Září 3 207 023,15 29 638,00

Říjen 3 206 028,17 37 482,00

Listopad 3 323 191,06 36 060,00

Prosinec 3 469 124,20 34 587,00

KEO-W 1.10.42 Strana 15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Běžné výdaje

5xxx

Kapitálové výdaje

6xxx

Měsíc

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Leden 70 374,55 211 750,00

Únor 87 406,70 0,00

Březen 104 494,31 0,00

Duben 125 997,00 0,00

Květen 92 525,72 0,00

Červen 159 307,27 0,00

Červenec 132 970,79 24 200,00

Srpen 97 479,56 0,00

Září 99 475,55 0,00

Říjen 109 794,09 0,00

Listopad 70 624,01 0,00

Prosinec 60 953,55 0,00

CELKEM 1 211 403,10 235 950,00

KEO-W 1.10.42 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Skutečnost

Rozpočet

Učelový znak schválený % %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

000 0 00000 -

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

UZ

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 339 488,34 275 000,00 123,45 293 365,00 115,72 -46 123,34

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 3 029,22 5 000,00 60,58 5 000,00 60,58 1 970,78

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 39 676,31 25 000,00 158,71 38 000,00 104,41 -1 676,31

1121 Daň z příjmů právnických osob 358 159,68 275 000,00 130,24 317 394,00 112,84 -40 765,68

1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 30 020,00 50 000,00 60,04 50 000,00 60,04 19 980,00

1211 Daň z přidané hodnoty 699 841,69 672 000,00 104,14 672 000,00 104,14 -27 841,69

1340 Poplatek za provoz systému shromaž 31 180,00 36 000,00 86,61 36 000,00 86,61 4 820,00

1341 Poplatek ze psů 1 850,00 2 000,00 92,50 2 000,00 92,50 150,00

1351 Odvod z loterií a podobných her krom 6 220,16 10 000,00 62,20 10 000,00 62,20 3 779,84

1361 Správní poplatky 300,00 0,00 0,00 300,00 100,00 0,00

1511 Daň z nemovitých věcí 201 795,72 150 000,00 134,53 161 872,00 124,66 -39 923,72

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 109 849,00 61 100,00 179,79 117 261,00 93,68 7 412,00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 019,00 61 500,00 113,85 70 019,00 100,00 0,00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 16 044,00 0,00 0,00 16 044,00 100,00 0,00

2141 Příjmy z úroků (část) 289,02 2 000,00 14,45 2 000,00 14,45 1 710,98

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 45 429,00 4 000,00 1 135,73 46 565,00 97,56 1 136,00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 400,00 54 400,00 100,00 54 400,00 100,00 0,00

Příjmy: 2 007 591,14 1 683 000,00 100,00 1 892 220,00 106,10 -115 371,14

5019 Ostatní platy 944,00 0,00 0,00 944,00 100,00 0,00

5021 Ostatní osobní výdaje 139 400,00 150 500,00 92,62 162 500,00 85,78 23 100,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 193 200,00 200 000,00 96,60 200 000,00 96,60 6 800,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 17 388,00 20 000,00 86,94 20 000,00 86,94 2 612,00

5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 321,00 0,00 0,00 321,00 100,00 0,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 502,00 5 000,00 110,04 7 735,00 71,13 2 233,00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43 847,62 14 000,00 313,20 46 488,00 94,32 2 640,38

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 560,19 148 000,00 56,46 148 080,00 56,43 64 519,81

5153 Plyn 18 843,91 20 000,00 94,22 20 000,00 94,22 1 156,09

5154 Elektrická energie 74 891,00 87 500,00 85,59 90 500,00 82,75 15 609,00

5156 Pohonné hmoty a maziva 2 286,00 2 000,00 114,30 2 286,00 100,00 0,00

5161 Poštovní služby 307,00 1 000,00 30,70 1 000,00 30,70 693,00

5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 31 012,68 41 000,00 75,64 41 000,00 75,64 9 987,32

5163 Služby peněžních ústavů 7 622,20 5 500,00 138,59 8 003,00 95,24 380,80

5167 Služby školení a vzdělávání 5 578,00 10 000,00 55,78 10 000,00 55,78 4 422,00

5169 Nákup ostatních služeb 399 277,46 301 000,00 132,65 439 765,00 90,79 40 487,54

5171 Opravy a udržování 78 971,04 86 000,00 91,83 141 108,00 55,96 62 136,96

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 080,00 12 000,00 109,00 19 500,00 67,08 6 420,00

5175 Pohoštění 9 199,00 30 000,00 30,66 24 500,00 37,55 15 301,00

5192 Poskytnuté náhrady 540,00 0,00 0,00 1 000,00 54,00 460,00

5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5194 Věcné dary 9 760,00 11 000,00 88,73 11 000,00 88,73 1 240,00

5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 085,00 2 000,00 104,25 2 378,00 87,68 293,00

5321 Neinvestiční transfery obcím 111,00 1 000,00 11,10 1 000,00 11,10 889,00

5323 Neinvestiční transfery krajům 5 160,00 0,00 0,00 5 160,00 100,00 0,00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 30 020,00 50 000,00 60,04 50 000,00 60,04 19 980,00

5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 21 000,00 28 000,00 75,00 28 000,00 75,00 7 000,00

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 235 950,00 240 000,00 98,31 240 000,00 98,31 4 050,00

6121 Budovy, haly a stavby 0,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje: 1 429 857,10 2 401 500,00 0,00 1 723 268,00 82,97 293 410,90

000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

UZ

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 12 054,00 12 055,00 99,99 12 055,00 99,99 1,00

Výdaje: 12 054,00 12 055,00 99,99 12 055,00 99,99 1,00

KEO-W 1.10.42 Strana 17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Skutečnost

Rozpočet

Učelový znak schválený % %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

UZ

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 5 442,00 5 445,00 99,94 5 445,00 99,94 3,00

Výdaje: 5 442,00 5 445,00 99,94 5 445,00 99,94 3,00

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

CELKEM PŘÍJMY:

CELKEM VÝDAJE:

2 007 591,14

1 447 353,10

1 683 000,00

2 419 000,00

1 892 220,00

1 740 768,00

-115 371,14

59,83 293 414,90

119,29 106,10

83,14

KEO-W 1.10.42 Strana 18

Porovnání aktivních a pasivních účtů

2013 2014 2015

Aktivní účty

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 34 201,90 51 383,90 51 383,90

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 235 950,00

021 Stavby 11 840 270,80 12 331 820,80 12 331 820,80

022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 69 943,00 69 943,00 69 943,00

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 851 409,80 955 569,28 999 416,90

031 Pozemky 3 110 477,76 3 110 477,76 3 110 477,76

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 94 380,00 94 380,00

069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 328 488,60 335 928,34 332 066,01

078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -34 201,90 -51 383,90 -51 383,90

079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00 0,00 -4 920,00

081 Oprávky ke stavbám -3 572 275,00 -3 886 954,00 -4 212 154,00

082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -2 808,00 -4 212,00 -5 616,00

088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -851 409,80 -955 569,28 -999 416,90

194 Opravné položky k odběratelům -80 863,00 -81 007,00 -81 532,00

231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 2 518 731,14 2 916 642,16 3 469 124,20

261 Pokladna 33 331,00 26 831,00 34 587,00

311 Odběratelé 83 536,00 92 119,00 98 494,00

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 141 620,00 118 910,00 108 630,00

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 350,00 2 790,00 8 040,00

388 Dohadné účty aktivní 59 300,00 59 300,00 59 300,00

KEO-W 1.10.42 Strana 19

Porovnání aktivních a pasivních účtů

2013 2014 2015

Pasivní účty

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

321 Dodavatelé 20 369,19 5 038,00 23 335,59

331 Zaměstnanci 18 641,00 24 720,00 28 120,00

336 Sociální zabezpečení 1 794,00 0,00 0,00

337 Zdravotní pojištění 0,00 2 174,00 2 174,00

342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 3 540,00 4 755,00 5 355,00

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7 845,00 17 496,00 0,00

384 Výnosy příštích období 47 310,00 31 300,00 45 700,00

389 Dohadné účty pasivní 140 410,00 118 910,00 108 630,00

401 Jmění účetní jednotky 16 056 035,80 16 056 035,80 16 056 035,80

403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 1 686 486,76 1 793 764,38 1 803 710,54

406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -4 469 491,65 -4 469 491,65 -4 469 491,65

407 Jiné oceňovací rozdíly -21 511,40 -14 071,66 -17 933,99

432 Výsledek hosp.předch.účetních období 1 054 017,24 960 673,60 1 537 339,19

472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 79 000,00 79 000,00 0,00

KEO-W 1.10.42 Strana 20

Porovnání nákladových a výnosových účtů

2013 2014 2015

Nákladové účty

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

501 Spotřeba materiálu 87 558,00 91 468,00 91 648,19

502 Spotřeba energie 120 849,18 77 664,00 87 202,91

511 Opravy a udržování 844 655,82 36 614,00 84 899,04

512 Cestovné 9 872,00 11 818,00 13 080,00

513 Náklady na reprezentaci 15 045,00 16 592,00 9 199,00

518 Ostatní služby 385 451,14 344 032,70 453 272,93

521 Mzdové náklady 301 635,00 289 782,00 336 600,00

524 Zákonné sociální pojištění 14 340,00 14 797,00 17 388,00

538 Jiné daně a poplatky 29 332,00 21 000,00 21 000,00

543 Dary a jiná bezúplatná předání 10 150,00 9 030,00 9 760,00

549 Ostatní náklady z činnosti 7 169,00 13 340,00 5 592,00

551 Odpisy dlouhodobého majetku 311 244,00 316 083,00 331 524,00

554 Prodané pozemky 8 225,00 0,00 0,00

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 135,00 144,00 525,00

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 53 154,00 121 341,48 43 847,62

572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 16 972,00 42 850,00 6 163,00

591 Daň z příjmů 14 098,00 37 570,00 44 420,00

KEO-W 1.10.42 Strana 21

Porovnání nákladových a výnosových účtů

2013 2014 2015

Výnosové účty

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 39 618,00 44 928,00 57 096,00

602 Výnosy z prodeje služeb 60 715,00 13 789,00 59 161,00

603 Výnosy z pronájmu 68 269,00 65 172,00 86 063,00

605 Výnosy ze správních poplatků 100,00 250,00 300,00

606 Výnosy ze místních poplatků 40 550,00 39 780,00 38 280,00

646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 57 960,00 0,00 0,00

647 Výnosy z prodeje pozemků 8 225,00 0,00 0,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 34 001,00 32 765,00 38 864,00

662 Úroky 5 894,33 1 769,89 289,02

664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 7 491,80 0,00 0,00

669 Ostatní finanční výnosy 10,13 5,39 0,00

672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 164 785,12 139 126,38 123 453,84

681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 377 867,13 362 658,34 382 193,87

682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 381 447,03 382 720,78 388 179,68

684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 705 925,38 736 152,20 699 841,69

686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 176 874,45 183 731,12 201 795,72

688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 6 808,13 17 943,67 6 220,16

KEO-W 1.10.42 Strana 22

Porovnání závazků a pohledávek

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

2013 2014 2015

Závazky

321 Dodavatelé 20 369,19 5 038,00 23 335,59

331 Zaměstnanci 18 641,00 24 720,00 28 120,00

336 Sociální zabezpečení 1 794,00 0,00 0,00

342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 3 540,00 4 755,00 5 355,00

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7 845,00 17 496,00 0,00

472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 79 000,00 79 000,00 0,00

KEO-W 1.10.42 Strana 23

Porovnání závazků a pohledávek

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

2013 2014 2015

Pohledávky

311 Odběratelé 83 536,00 92 119,00 98 494,00

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 141 620,00 118 910,00 108 630,00

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 350,00 2 790,00 8 040,00

KEO-W 1.10.42 Strana 24

Porovnání příjmů a výdajů

2013 2014 2015

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

P Ř Í J M Y 2 155 599,58 2 151 419,39 2 007 591,14

V Ý D A J E 2 062 765,13 1 760 008,37 1 447 353,10

KEO-W 1.10.42 Strana 25

Organizace Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle organizací

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

0000 1 981 265,14 1 673 000,00 118,43 1 858 894,00 106,58 -122 371,14

0017 Prodejna 15 351,00 0,00 0,00 15 351,00 100,00 0,00

1312 Tenisový kurt 2 000,00 3 000,00 66,67 3 000,00 66,67 1 000,00

1313 Koupaliště 7 225,00 6 000,00 120,42 13 225,00 54,63 6 000,00

1314 Rybník 1 750,00 1 000,00 175,00 1 750,00 100,00 0,00

Celkem

2 007 591,14 1 683 000,00 119,29 1 892 220,00 106,10 -115 371,14

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

KEO-W 1.10.42 Strana 26

Organizace Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

V Ý D A J E - dle organizací

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

0000 1 397 173,10 2 329 000,00 59,99 1 650 768,00 84,64 253 594,90

0017 Prodejna 14 562,00 40 000,00 36,41 40 000,00 36,41 25 438,00

1312 Tenisový kurt 3 363,00 5 000,00 67,26 5 000,00 67,26 1 637,00

1313 Koupaliště 32 255,00 42 000,00 76,80 42 000,00 76,80 9 745,00

1314 Rybník 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

Celkem

1 447 353,10 2 419 000,00 59,83 1 740 768,00 83,14 293 414,90

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

KEO-W 1.10.42 Strana 27

Paragraf Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

0000

0000 1 765 961,12 1 554 400,00 113,61 1 640 331,00 107,66 -125 630,12

1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 67 391,00 59 000,00 114,22 67 391,00 100,00 0,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 58 039,00 5 000,00 1 160,78 58 039,00 100,00 0,00

2310 Pitná voda 78 688,00 48 600,00 161,91 79 100,00 99,48 412,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 897,00 0,00 0,00 11 033,00 98,77 136,00

6171 Činnost místní správy 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 289,02 2 000,00 14,45 2 000,00 14,45 1 710,98

0000 celkem 1 981 265,14 1 673 000,00 118,43 1 858 894,00 106,58 -122 371,14

0017 Prodejna

3613 Nebytové hospodářství 15 351,00 0,00 0,00 15 351,00 100,00 0,00

0017 celkem 15 351,00 0,00 0,00 15 351,00 100,00 0,00

1312 Tenisový kurt

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 000,00 3 000,00 66,67 3 000,00 66,67 1 000,00

1312 celkem 2 000,00 3 000,00 66,67 3 000,00 66,67 1 000,00

1313 Koupaliště

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 225,00 6 000,00 120,42 13 225,00 54,63 6 000,00

1313 celkem 7 225,00 6 000,00 120,42 13 225,00 54,63 6 000,00

1314 Rybník

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 750,00 1 000,00 175,00 1 750,00 100,00 0,00

1314 celkem 1 750,00 1 000,00 175,00 1 750,00 100,00 0,00

Celkem

2 007 591,14 1 683 000,00 119,29 1 892 220,00 106,10 -115 371,14

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

KEO-W 1.10.42 Strana 28

Paragraf Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

0000

1031 Pěstební činnost 2 725,00 10 000,00 27,25 10 000,00 27,25 7 275,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 15 860,00 15 000,00 105,73 28 873,00 54,93 13 013,00

1036 Správa v lesním hospodářství 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 100,00 0,00

2143 Cestovní ruch 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

2212 Silnice 4 469,00 50 000,00 8,94 51 369,00 8,70 46 900,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 160,00 5 000,00 103,20 5 160,00 100,00 0,00

2310 Pitná voda 130 340,00 1 000 000,00 13,03 147 000,00 88,67 16 660,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 382,93 15 000,00 62,55 15 000,00 62,55 5 617,07

3341 Rozhlas a televize 540,00 0,00 0,00 1 000,00 54,00 460,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 17 580,00 30 000,00 58,60 30 000,00 58,60 12 420,00

3631 Veřejné osvětlení 33 061,00 40 000,00 82,65 42 000,00 78,72 8 939,00

3635 Územní plánování 235 950,00 240 000,00 98,31 240 000,00 98,31 4 050,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 635,00 5 000,00 72,70 5 000,00 72,70 1 365,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 129 762,00 150 000,00 86,51 138 000,00 94,03 8 238,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 108 000,00 15 000,00 720,00 115 000,00 93,91 7 000,00

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 85 508,00 100 000,00 85,51 110 488,00 77,39 24 980,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 19 072,00 15 000,00 127,15 30 265,00 63,02 11 193,00

6112 Zastupitelstva obcí 236 482,36 260 000,00 90,95 262 735,00 90,01 26 252,64

6171 Činnost místní správy 299 632,61 290 000,00 103,32 327 000,00 91,63 27 367,39

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 289,20 3 000,00 176,31 5 500,00 96,17 210,80

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 830,00 2 000,00 91,50 2 000,00 91,50 170,00

6399 Ostatní finanční operace 30 020,00 50 000,00 60,04 50 000,00 60,04 19 980,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 17 496,00 17 500,00 99,98 17 500,00 99,98 4,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 378,00 0,00 0,00 378,00 100,00 0,00

0000 celkem 1 397 173,10 2 329 000,00 59,99 1 650 768,00 84,64 253 594,90

0017 Prodejna

3613 Nebytové hospodářství 14 562,00 40 000,00 36,41 40 000,00 36,41 25 438,00

0017 celkem 14 562,00 40 000,00 36,41 40 000,00 36,41 25 438,00

1312 Tenisový kurt

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 363,00 5 000,00 67,26 5 000,00 67,26 1 637,00

1312 celkem 3 363,00 5 000,00 67,26 5 000,00 67,26 1 637,00

1313 Koupaliště

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 32 255,00 42 000,00 76,80 42 000,00 76,80 9 745,00

1313 celkem 32 255,00 42 000,00 76,80 42 000,00 76,80 9 745,00

1314 Rybník

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

1314 celkem 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

Celkem

1 447 353,10 2 419 000,00 59,83 1 740 768,00 83,14 293 414,90

Skutečnost

Rozpočet

schválený

% %

Rozpočet

upravený

Rozdíl

KEO-W 1.10.42 Strana 29

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

(přírůstek+/úbytek-)

Konečný stav k 31.12.

Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 51 383,90 0,00 51 383,90

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 235 950,00 235 950,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby 12 331 820,80 0,00 12 331 820,80

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 69 943,00 0,00 69 943,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 955 569,28 43 847,62 999 416,90

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky 3 110 477,76 0,00 3 110 477,76

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 94 380,00 0,00 94 380,00

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 335 928,34 -3 862,33 332 066,01

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -51 383,90 0,00 -51 383,90

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00 -4 920,00 -4 920,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám -3 886 954,00 -325 200,00 -4 212 154,00

Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -4 212,00 -1 404,00 -5 616,00

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -955 569,28 -43 847,62 -999 416,90

KEO-W 1.10.42 Strana 30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....................................................................

Razítko organizace

Statutární zástupce

Podpis: .....................................................................

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015

KEO-W 1.10.42 Strana 31

Přílohy