Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2013

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění k

% plnění k

rozpočet

opatření

rozpočet

31.12.2013

uprav.roz.

Třída 1 – Daňové příjmy

1 449

36

1 485

1 688

113,67

Třída 2 – Nedaňové příjmy

221

52

273

211

77,12

Třída 3 – Kapitálové příjmy

58

8

66

66

100

Třída 4 – Přijaté dotace

190

94

284

190

67,11

Příjmy celkem

1 918

189

2 108

2 155

102,24

Třída 5 – Běžné výdaje

2 431

469

2 596

2 062

79,44

Třída 6 – Kapitálové výdaje

200

-200

0

0

0,00

Výdaje celkem

2 631

269

2 596

2 062

79,44

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou  k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

Dotace rok 2013

(údaje jsou v tis. Kč)

 

 

Přijato v tis. Kč

Čerpáno v tis. Kč

Vráceno v tis.Kč

     

Výkon státní správy

54,4

4,4

 

Volby do PS Parlamentu ČR

21

13,155

7,845

Volba prezidenta ČR

26

17,861

8,139

PSOV – územní plán

79

0

 

 Příspěvek na hospodaření

v lesích  

18,208

18,208

 

 

Údaje o hospodaření s majetkem

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

Popis majetku 

Stav

1.ledna 2013

Stav

31.prosince 2013

   

018   Drobný dlouhodobý nehmotný   majetek

26

34

021   Stavby, budoby

11 840

11 840

022   Samostané movité věci a   soubory

69

69

028   Drobný dlouhodobý hmotný   majetek

843

851

031     Pozemky

3 111

3 110

069   Ostatní dlouhodobý finanční   majetek

320

328

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2013

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení finanční kontroly v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 20.března 2014.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je uložena v listinné podobě v kanceláři OÚ Němčice a je k nahlédnutí vždy v pondělí od 18 do 20 hodin, po dohodě s účetní i mimo uvedenou dobu.

 

 

Němčice dne  25.03.2014

Zpracovala :  Zaujecová Blanka, účetní                                                                           Jan Hvizd, starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce :                        28.4.2014

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :      28.4.2014

Sejmuto :