Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2012

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění k

% plnění k

rozpočet

opatření

rozpočet

31.12.2010

uprav.roz.

Třída 1 – Daňové příjmy

1 300

193

1 493

1 465

98,17

Třída 2 – Nedaňové příjmy

111

344

455

453

99,59

Třída 3 – Kapitálové příjmy

103

0

103

103

100

Třída 4 – Přijaté dotace

1 496

151

1 647

1 648

100

Příjmy celkem

3 010

688

3 698

3 669

99,21

Třída 5 – Běžné výdaje

1 570

469

2 039

1 810

88,79

Třída 6 – Kapitálové výdaje

0

0

0

0

0,00

Výdaje celkem

1 570

469

2 039

1 810

88,79

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou  k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

Dotace rok 2012

(údaje jsou v tis. Kč)

 

 

Přijato v tis. Kč

Čerpáno v tis. Kč

Vráceno v tis.Kč

 

 

 

Výkon státní správy

60,1

60,1

0

Volby do ZK a Senátu

29,500

25,361

4,139

Volba prezidenta ČR

2

0

2

Státní zem.intervenční fond

1 436

1 436

0

 Program obnovy a stabilizace venkova  

120

120

0

 

Údaje o hospodaření s majetkem

(údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč)

 

Popis majetku 

Stav

1.ledna 2012

Stav

31.prosince 2012

 

 

 

018   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

26

26

021   Stavby, budoby

11 840

11 840

022   Samostané movité věci a soubory

69

69

028   Drobný dlouhodobý hmotný majetek

805

843

031   Pozemky

3 111

3 111

069   Ostatní dlouhodobý finanční majetek

299

320

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení finanční kontroly v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 21.3.2013.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je uložena v listinné podobě v kanceláři OÚ Němčice a je k nahlédnutí vždy v pondělí od 18 do 20 hodin, po dohodě s účetní i mimo uvedenou dobu.

 

 

Němčice dne  24.03.2013

Zpracovala :  
Zaujecová Blanka,účetní                                                                                           JanHvizd, starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce :                         8. 4. 2013

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :    8. 4. 2013 

Sejmuto :