Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Vrba Pavel

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   K D Y N Ě

stavební odbor

Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně

Naše značka: 1 4 9 /12/V/Pa

Ve Kdyni, dne 18.4.2012

Vyřizuje:

E-mail:

Palečková, 379 413 528

paleckova@radnice.kdyne.cz

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A

POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Pavel Vrba, nar. 26.5.1980, Úlíkov 2, Němčice, 345 06 Kdyně

(dále jen "stavebník") dne 18.4.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

ocelový přístřešek u stávající stodoly

na pozemku parc. č. 40/2 v katastrálním území Úlíkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební

řízení.

Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona

v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením

podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona

zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené

s ohledáním na místě na den

21. května 2012 (pondělí) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných na MěÚ Kdyně, stavební odbor, II. patro, dveře č. 17.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit

nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do

podkladů rozhodnutí (Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, úřední dny: Po a St 8:00 - 12:00 a 12:30 -

17:00 hodin).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla

bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem

nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a

to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu

veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo

regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené

požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo

opatření.

 

 

Spis.zn. 149/12/V/Pa str. 2

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,

kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo

stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Josef Altman

vedoucí stavebního odboru

otisk úředního razítka

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

MěÚ Kdyně OÚ Němčice

Vyvěšeno dne ……………………………….. Vyvěšeno dne ……………………………..

Sejmuto dne …………………………………. Sejmuto dne ……………………………

Elektronická úřední deska MěÚ Kdyně

Vyvěšeno dne ……………………………….. Sejmuto dne ………………………………

Elektronická úřední deska OÚ Němčice

Vyvěšeno dne ……………………………….. Sejmuto dne ………………………………

Obdrží:

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)

Ing. Pavel Vrba, Úlíkov č.p. 2, Němčice, 345 06 Kdyně

Obec, Němčice č.p. 17, 345 06 Kdyně

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (dodejky)

Markéta Váchalová, r. 1941, Úlíkov č.p. 3, Němčice, 345 06 Kdyně

Josef Váchal, Úlíkov č.p. 3, Němčice, 345 06 Kdyně

Markéta Váchalová, r. 1976, Úlíkov č.p. 3, Němčice, 345 06 Kdyně

Jitka Váchalová, Úlíkov č.p. 3, Němčice, 345 06 Kdyně

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň

účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona (dodejky)

Markéta Váchalová, Úlíkov č.p. 3, Němčice, 345 06 Kdyně

Josef Váchal, Úlíkov č.p. 3, Němčice, 345 06 Kdyně

Markéta Váchalová, Úlíkov č.p. 3, Němčice, 345 06 Kdyně

Jitka Váchalová, Úlíkov č.p. 3, Němčice, 345 06 Kdyně

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň

dotčené správní úřady

HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Břetislavova č.p. 158, 344 01 Domažlice 1

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a ÚP, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice

Městský úřad Domažlice, odbor ŽP, U nemocnice č.p. 579, 344 20 Domažlice 1