Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 19. prosince 2019

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

19. prosince 2019 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení.
  3. Návrh rozpočtu na rok 2020 - schválení.
  4. Rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10 - na vědomí.
  5. Návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2020/2023 -  účelové sdružení Lazce - na vědomí.
  6. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu.
  7. Plán inventur - schválení.
  8. Informace o práci OÚ.
  9. Usnesení - návrh a schválení.
  10. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

V Němčicích 2. prosince 2019

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 2. prosince 2019

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: